Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor och verkar för en god folkhälsa på uppdrag av regeringen. I detta uppdrag ingår till exempel att ta fram och sprida vetenskapligt grundad kunskap som främjar hälsa och förebygger sjukdomar och skador, men också att följa hälsoläget i befolkningen och vad som påverkar detta. Ett av våra regeringsuppdrag är att genomföra en studie om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) bland befolkningen. Syftet med studien är att ta fram aktuell kunskap om vad som påverkar människors sexuella och reproduktiva liv. Sexualitet och sexuell hälsa har stor betydelse för hälsan och är en viktig del av livet. Kunskapen behövs för att till exempel utveckla en hälso- och sjukvård och skola som möter människors behov även kring frågor som rör sexualitet.

I regeringsuppdraget ingår också att genomföra studier inom de områden eller grupper som är särskilt utsatta vad gäller livsvillkor eller levnadsvanor som berör sexualitet och sexuell ohälsa.

Folkhälsomyndigheten ska dessutom verka för nationell samordning och kunskapsuppbyggnad inom SRHR samt följa utvecklingen över tid. Tonvikten i arbetet kommer att ligga på främjande och förebyggande åtgärder med målet att långsiktigt stärka det preventiva arbetet inom SRHR i Sverige. Arbetet sker i samarbete med andra myndigheter och organisationer.