Under 2017 analyserade Folkhälsomyndigheten, som är WHOs nationella poliolaboratorium i Sverige, över 200 enteroviruspositiva prover med molekylär typning och isolering av virus. Inte i något prov påvisades vildtypspoliovirus eller vaccinstam. Information om sjukdomsstatistik och typningsresultat för enterovirusorsakad meningoencefalit.

Verifiering av virustyp vid enterovirusorsakad meningoencefalit

I enlighet med HSLF-FS 2015:5 måste enterovirustypen säkerställas i prov från virusorsakade fall av serös meningit. Enligt WHO har analysen av avföringsprov med isolering och molekylära metoder den högsta sensitiviteten för påvisning av polio. Det är därför viktigt att avföringsprov tas och de laboratorier som säkerställer enterovirusorsakad meningoencefalit (t.ex. genom PCR diagnostik på likvorprover) skickar avföringsprovet (alternativt enterovirusisolatet) till Folkhälsomyndigheten.

Inför säsongen 2018 påminner vi om

  • att vid säkerställd enterovirusorsakad meningoencefalit skicka avföringsprov till Folkhälsomyndigheten för fördjupad analys, som en del av upprätthållandet av det nationella övervakningsprogrammet för polio.
  • vikten av att tänka på polio vid diagnostik av oklara förlamningssymptom och/eller vid serösa meningiter utan påvisad etiologisk orsak.

Referenser

WHO Poliomyelitis (polio)

Föreskrifter om poliodiagnostik vid virusorsakad meningoencefalit