Analystyp
Indikation Vid klinisk misstanke om tularemi (harpest).
Provmaterial

Pinnprov (sårodlingspinne) från misstänkta sår, lymfkörtlar, BAL, vävnad, biopsi, aspirat. Blod i aerob blododlingsflaska.

Provtagnings­anvisningar

Aspirat transporteras lämpligast på en steril bomullspinne i transportsubstrat. Biopsier transporteras i sterilt koksalt.

För att erhålla snabbare resultat från blod, rekommenderas att inkubera blododlingsflaskor på laboratoriet och sedan skicka den larmade flaskan till Folkhälsomyndigheten.

OBS! Vid misstanke om tularemi/harpest ska det tydligt noteras på remissen till lokalt mikrobiologiskt laboratorium; ”Misstanke om tularemi”. Därmed kan adekvata skyddsåtgärder vidtas på laboratoriet för att undvika laboratoriesmitta. Detta gäller samtliga provmaterial/remisser som skickas för bakteriologisk- och/eller mykologisk odling där tularemi kan misstänkas.

Transport
  • Rumstemperatur.
  • Provmaterial som är sannolikt smittförande omfattas av regelverk för transport av farligt gods.
  1. Patientprover som är direkt tagna från människa ska klassificeras som smittförande ämne kategori B och tillordnas UN 3373.
  2. Provmaterial som är kulturer eller andra produkter av en process vid vilken patogener avsiktligt förökats ska klassificeras som smittförande ämne kategori A och tillordnas UN 2814.

För mer information se Packa provet rätt i rutan till höger.

Svarstid 2-7 arbetsdagar efter provets ankomst till laboratoriet.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info
  • Anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum, provtagningsdatum och eventuell utlandsvistelse, ska anges på remissen.
  • Telefonsvar lämnas vid positivt prov, förutsatt att mottagarens namn och telefonnummer angivits.
  • Analys för serologisk påvisning av antikroppar mot F. tularensis utförs också på Folkhälsomyndigheten. Se analyskatalogen för ytterligare beskrivning.
  • Resistensbestämning görs på begäran.

Typning görs på begäran.