Dag 1, 27 maj: Dialogseminarier A och B

A1 och B1 Demokratiutredningen: Ökande deltagarklyftor och konsekvenser för den politiska jämlikheten

Demokratin i Sverige mår allmänt sett bra. Valdeltagandet är högt och har stigit i tre val i rad. Samtidigt ser vi att klyftorna mellan de som deltar och de som inte deltar ökar. Dessa klyftor följer i stora drag de socioekonomiska skillnaderna i samhället. Vad betyder det när det kommer till den politiska jämlikheten? Vad kan vi göra åt det och vad blir konsekvenserna om deltagarklyftorna ökar ytterligare?

Medverkande: Daniel Lindvall, Huvudsekreterare i Demokratiutredningen
Seminarieledare: Marco Morner, Folkhälsomyndigheten

A2 och B2 Social hållbarhet i styrning och ledning

Att integrera social hållbarhet i ordinarie styrning och ledning är en förutsättning för välgrundade politiska beslut och som bidrar till att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt. Samtidigt finns det en del utmaningar när det gäller att knyta an hållbarhetsfrågor i ordinarie styrning och ledning. Vilka är de stora utmaningarna och vilka är framgångsfaktorerna när det gäller att ta sig an utmaningarna?

Medverkande: Elisabeth Bengtsson, folkhälsochef Region Skåne och Marcel Moritz, utvecklingsledare Huddinge kommun
Seminarieledare: Elisabeth Skoog Garås, Sveriges Kommuner och Landsting

A3 och B3 Medborgarbudget för social hållbar utveckling

Att integrera ett medborgarinflytande i beslut som rör människors vardag är en grundläggande förutsättning för att nå resultat när det gäller social hållbarhet. En modell för medborgarinflytande, medborgarbudget, har använts i flera länder med gott resultat. Nu gör SKL en satsning och bjuder in kommuner till ett projekt för medborgarbudget för demokratisk- och social hållbar utveckling.

Medverkande: Lena Langlet, Sveriges Kommuner och Landsting och Johan Lidmark Region Skåne.
Seminarieledare: Lena Langlet, Sveriges Kommuner och Landsting

A4 och B4 Mänskliga rättigheter i praktiken

Förverkligandet av de mänskliga rättigheterna sker många gånger på lokal och regional nivå. Det är det dagliga mötet med i vård, skola och omsorg som rättigheterna förverkligas och även riskerar att kränkas. Vad kännetecknar ett framgångsrikt rättighetsarbete på lokal nivå? Vilken roll spelar den idéburna sektorn? Vilken roll bör kommuner ha när det gäller att förverkliga de mänskliga rättigheterna?

Medverkande: Inger Ashing, Rädda barnen och Jenny Malmsten Malmö stad
Seminarieledare: Tyra Warfvinge, Sveriges Kommuner och Landsting

A5 och B5 Kultur och social hållbarhet

Hur kan kulturen bidra till social hållbarhet? Regeringen har aviserat en satsning på att miljonprogramsområdena genom kulturverksamhet (eller konstnärlig gestaltning) ska moderniseras på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt. En utmaning är att satsningen ska utgå från de boendes behov och önskemål. Hur bygger man samverkan mellan olika grupper? Vilka erfarenheter kan tas tillvara från tidigare projekt?

Medverkande: Katarina Carlsson, Malmö museer, Henrik Orrje, Statens Konstråd
Seminarieledare: Ulrika Forsberg, Sveriges Kommuner och Landsting

A6 och B6 Idrott och social hållbarhet

Idrotten engagerar många människor i vårt samhälle – utövare, ledare och funktionärer och anhöriga. Idrotten är en naturlig mötesplats som stärker identiteten och förenar bygden. Idrotten kan erbjuda en väg in i samhället. Vid seminariet diskuterar vi hur idrotten kan bidra till social sammanhållning och presenterar exempel på initiativ som sker inom idrottsrörelsen. Regeringens satsning på idrott för nyanlända kommer att tas upp.

Medverkande: Jenny Hellberg och Sofi Andersson från Skåneidrotten
Seminarieledare: Janne Carlstedt, Riksidrottsförbundet

A7 och B7 Open Skåne - En process för social och kulturell öppenhet

Att göra samspelet mellan människor med olika religiösa tillhörigheter till en väl fungerande process är viktigt för den sociala sammanhållningen i samhället. Open Skåne som drivs i samverkan mellan olika religiösa samfund, akademin, Malmö stad, Region Skåne och Handelskammaren ett exempel på sådan mötesplats. Vid seminariet presenteras arbetet och de utmaningar och framgångsfaktorer som har identifierats.

Medverkande: Aldo Iskra, Open Skåne med flera.
Seminarieledare, Birgitta Södertun, Styrelseledamot Open Skåne

Dag 2, 28 maj: Workshoppar C

C1 Mät och förstå din samtid och framtid

För att mäta och analysera samhällsutvecklingen, se behov samt bedöma effekter av det vi gör är det inte bara viktigt att förstå vår samtid utan också hur det påverkar vår framtid. Hur mäter vi en komplex samtid och framtid? Hur förstår vi statistik som tas fram på nationell nivå? Vad saknas? Workshoppen bygger vidare på de frågor som väcktes vid mötesplatsens tematiska seminarium den 22 september 2014.

Medverkande: Göran Henriksson, Västra Götalandsregionen och Danuta Biterman, Folkhälsomyndigheten.
Workshopledare: Elisabeth Skoog Garås

C2 Näringslivets roll för social hållbarhet

Vad gör näringslivet för att främja social hållbarhet? Hur kan näringslivet engageras i förebyggande och hälsofrämjande arbete? Vilka förutsättningar i termer av stödjande infrastruktur, organisering och finansiering kan hjälpa fram företagsverksamhet som bidrar till social hållbarhet? Under workshopen får du lyssna på ett panelsamtal och bidra med dina reflektioner och erfarenheter samt samtala om viktiga frågor att ta vidare. Workshoppen bygger vidare på mötesplatsens tematiska seminarium den 5 december 2014.

Medverkande: Erika Pettersson, Malmö stad, Samuel Engelhardt, Angeredsutmaningen, Olof Erikson Companion i Skåne
Workshopledare: Nina Olsson, Folkhälsomyndigheten

C3 Global till lokalt. Det hänger ihop!

Hur kan internationella strategier och ramverk bidra till att stärka arbetet lokalt, regionalt och nationellt? Vilka är drivkrafterna? Med utgångspunkt i WHO Europaregionens policyramverk för hälsa och välbefinnande, Hälsa 2020 diskuteras hur strategin omsätts i praktiken inom ramen för det svenska nätverket Healthy Cities. Workshoppen bygger vidare på mötesplatsens tematiska seminarium den 18 mars 2015.

Medverkande: Maria Wikland Stockholms läns landsting, Monika Hanson vice ordförande i Kommunstyrelsen i Trollhättan och bland annat t ordförande i utskott för social hållbarhet och ordförande i folkhälsorådet i staden. Johanna Linnarsson Trollhättans stad Kontoret för Tillväxt och utveckling samordnar bland annat stadens folkhälsoarbete.
Workshopledare: Kerstin Månsson, Nationell koordinator för det svenska Healthy Cities-nätverket

C4 Nationellt kunskapsstöd

Statliga myndigheter har en viktig roll när det gäller att bidra med nationellt kunskapsstöd för social hållbarhet. Hur ser detta stöd ut idag? Vilken roll bör staten ha? Hur kan staten utveckla sin dialog med kommuner, landsting, regioner och andra samhällsaktörer? Bör det nationella kunskapsstödet bli mer ändamålsenligt?

Medverkande: Helene Bogren, Boverket, Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten och Eva Renhammar, Malmö stad.
Workshopledare: Filippa Myrbäck, Sveriges Kommuner och Landsting

C5 Kunskap till handling

Att gå från kunskap till handling lyfts i olika sammanhang fram som den stora utmaningen när det gäller att öka sociala hållbarhet och minska skillnader i hälsa. Varför är det en så stor utmaning och vilka är de faktorer som bidrar till att implementering kan ske i praktiken? Vid workshoppen diskuteras hur kunskap kan omsättas till handling med hjälp av några reflektioner från kommuner och landsting som nyligen påbörjat ett förändringsarbete.

Medverkande: Margareta Forsberg, Göteborg stad, Johan Hallberg, Landstinget i Dalarna
Workshopledare: Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting

C6 Idéburen sektors roll for social hållbarhet

Den idéburna sektorn spelar en central roll för att uppnå en socialt hållbar utveckling. Tillsammans med regeringen har SKL och den idéburna sektorn slutit en överenskommelse inom det sociala området som bygger på sex principer för samverkan och som haft stort genomslag på lokal och regional nivå. Vid workshopen diskuteras utmaningar och framgångsfaktorer när det gäller samverkan.

Medverkande: Maria Leiner, NÄTVERKET-Idéburen sektor Skåne och Överenskommelsen, Region Skåne
Workshopledare: Anna Karin Berglund, Sveriges Kommuner och Landsting

C7 Kommunicera social hållbarhet

Att kommunicera social hållbarhet innebär utmaningar. Begreppet är inte tydligt definierat och berör olika målgrupper som representerar olika verksamheter. En fråga som är allas och samtidigt ingens ansvar. Hur når vi ut med budskap om social hållbarhet till målgrupperna? Vilka är framgångsfaktorerna? Vilka lärdomar kan dras från tidigare arbeten?

Medverkande: Angelique Rooth, Västra Götalandsregionen, Anna-Karin Engvall, Forte, Lisa Janzon och Frida Leander, Malmö stad
Seminarieledare: Ulrika Forsberg, Sveriges Kommuner och Landsting

Dag 2, 28 maj: Dialogseminarier D

D1 Sociala innovationer för minskade skillnader i hälsa

För att minska skillnader i hälsa i samhället är det centralt att gå i takt med tiden vad gäller ny kunskap, teknik och nya arbetssätt och nya modeller för samverkan. Sociala innovationer, sociala investeringar och socialt entreprenörskap utgör alla viktiga beståndsdelar för att åstadkomma en sådan utveckling.

Medverkande: Anna Holmberg, Malmö högskola och Anna Balkfors, Institutet för hållbar stadsutveckling
Seminarieledare: Elisabeth Bengtsson, Region Skåne

D2 Rätten till hälsa

Rätten till bästa möjliga hälsa är en mänsklig rättighet och en avgörande förutsättning för att minska hälsoskillnaderna i samhället. Vad innebär rätten till hälsa? Vid seminariet diskuteras rätten till hälsa utifrån ett tillgänglighets- respektive ett SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) och hur rättigheten kan bli en integrerad del av ett arbete för minskade hälsoskillnader.

Medverkande: Lotta Nordh Rubulis och Love Nordenmark, UMO.se, Camilla Salén, Tillgänglighetsdatabasen, Västra Götalandsregionen
Seminarieledare: Anna Jacobson, Västra Götalandsregionen

D3 Den nationella folkhälsopolitiken som drivkraft

Den nationella folkhälsopolitiken har fått stort genomslag på lokal och regional nivå. Det övergripande målet handlar om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor. De elva målområdena omfattar såväl sociala bestämningsfaktorer för hälsa som andra typer av bestämningsfaktorer. På vilket sätt kan den nationella folkhälsopolitiken som drivkraft påverka att skillnaderna i hälsa kan minska? Vilka är erfarenheterna från lokal och regional nivå?

Medverkande: Erika Hjelm, Eslöv kommun (årets folkhälsokommun 2014), Jesper Ekberg, Region Jönköpings län
Seminarieledare: Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten

D4 Goda uppväxtvillkor

Uppväxtårens villkor påverkar hälsan och hälsans fördelning under hela livsloppet. Det är angeläget att minska skillnader i hälsa. Under seminariet kommer vi att diskutera fördelar och nackdelar med inriktning på absoluta vs relativa skillnader. Åtgärder, som syftar till att förbättra hälsoläget kräver medverkan från ett flertal olika aktörer under hela uppväxttiden. Salut är ett exempel på sådan verksamhet i Västerbottens län som pågått sedan 2005. Unga människors övergång från skola till arbetsliv har sedan 1990 blivit alltmer mer problematisk med en stagnerad hälsoutveckling i åldern 15-29 år. Möjliga åtgärder kommer att behandlas.

Medverkande: Jonas Olofsson, Malmö högskola, Annelie Ivarsson, Umeå Universitet och Filippa Myrbäck, Sveriges Kommuner och Landsting
Seminarieledare: Sven Bremberg, Folkhälsomyndigheten

D5 Jämlik och hälsofrämjande samhällsplanering

Hur vi planerar vårt samhälle får stor betydelse för människors liv och levnadsvanor. Hur kan samhällsplaneringen främja en god folkhälsa och bidra till att skillnaderna i hälsa minskar? Människans livsmiljö omfattar såväl den omgivande naturen och den byggda miljön som de sociala och funktionella faktorer som påverkar livskvalitet och levnadsomständigheter. En god livsmiljö kännetecknas av att den möjliggör för människor att ordna det vardagliga livet och att tillfredsställa sina grundbehov, som till exempel; försörjning/livsuppehälle och säkerhet/trygghet.

Medverkande; Eva Hägglund, Sveriges Kommuner och Landsting och Marianne Dock och Kerstin Månsson Healthy Cities-nätverket
Seminarieledare: Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten

D6 Vårdens betydelse för minskade skillnader i hälsa

Hälso- och sjukvården kan, påtagligt, bidra till minska skillnader i hälsa genom att skapa en jämlik vård, utveckla sin kompetens i bemötande och genom att stärka förebyggande insatser. Vid seminariet kommer vi diskutera hälso- och sjukvårdens roll utifrån två exempel som handlar om stöd till rökfrihet i samband med operation samt uppsökande verksamhet med hälsosamtal för invandrarkvinnor i socioekonomiskt utsatta områden.

Medverkande: Katinka Nordgaard Hälsoenheten, SUS Malmö och Rose-Marie Mossberg Maghsoudi och Hanna Waldemarsson, Cityhälsan Söder Norrköping
Seminarieledare: Maria Bjerstam, Region Skåne

D7 Arbete och hälsa

Minskade skillnader i hälsa förutsätter att alla har rätt till egen försörjning. Att ha ett arbete som är inkluderande främjar hälsan, yrkesstoltheten och arbetsglädjen. Vid seminariet diskuteras sambandet mellan arbete och hälsa närmare utifrån olika perspektiv. Bland annat hur en idéburen organisation kan bidra för en mer inkluderande arbetsmarknad.

Medverkande Erik Lindell, Furuboda arbetsmarknad, Margareta Wandel, Region Östergötland, Projektet Östgötamodellen
Seminarieledare: Annika Larsson, Region Östergötland