Rapporten behandlar fem områden: Välbefinnande och hälsa, Uppväxtvillkor och utbildning, Arbete och försörjning, Boende och stadsmiljö samt Demokrati och trygghet.

Rapporten Skillnadernas Stockholm visar en positiv utveckling för Stockholms stad som helhet visar rapporten på. Stockholmarna mår i allmänhet allt bättre och blir allt tryggare. Sysselsättningen ökar och inkomsterna stiger. Samtidigt har skillnaderna mellan grupper och stadsdelar vuxit och på vissa områden har utvecklingen gått åt fel håll.

Det finns exempel på stadsdelar där valdeltagandet sjunkit de tre senaste valen, samtidigt som valdeltagandet i staden som helhet har ökat. En tendens till ökad otrygghet kan också skönjas i områden där den upplevda otryggheten är som störst i staden. Rapporten visar därmed att Stockholm har blivit allt mer segregerat.

Källa: Stockholms stad