Myndigheten ska analysera vilken betydelse samhällsförändringar har för behovet av forskningsresultat och innovationer och belysa potentialen i utvecklade samverkansformer mellan forskare å ena sidan (till exempel tvärvetenskaplig forskning) och samhällsaktörer å andra sidan (integrerad forskning). Av särskilt intresse är att belysa värdet av att främja forskning som använder svenska datamaterial och register.

Forte ska särskilt analysera behovet av forskning och nyttiggörande av forskningsresultat för att:

  • främja äldre kvinnors och mäns aktiva och hälsosamma åldrande,
  • möta de demografiska förändringarna samt främja en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för ett längre och hållbart arbetsliv,
  • främja mångfald, tillgänglighet och människors fulla delaktighet i samhällslivet,
  • främja förbättrad funktionsförmåga samt förbättrad och jämlik hälsa, vård och social omsorg.
Kategori: Omvärldsbevakning