Inom ramen för samarbetet i Mötesplats Social Hållbarhet har SKL och Folkhälsomyndigheten beställt en processutvärdering av tre förändringsarbeten för social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa som har genomförts inom folkhälsoområdet.

De tre förändringsarbeten som studerats är:

  • Malmö stad: Kommission för ett socialt hållbart Malmö
  • Västra Götalandsregionen: Samling för social hållbarhet. Åtgärder för jämlik hälsa i hela Västra Götaland
  • Regionförbundet Östsam: Östgötakommissionen för folkhälsa

Studien ska också kunna fungera som ett bidrag till det nyligen påbörjade nordiska samarbetsprojektet "Social ojämlikhet i hälsa i Norden – från kunskap till implementering av insatser" samt som underlag för inspiration till andra regionala och lokala aktörer som står i startgroparna att initiera liknande förändringsarbeten.

Ovanstående förändringsarbeten kan ses som goda exempel på aktörer som arbetat för att nå politiska beslut om att anta en strategi för att minska skillnaderna i hälsa. Det finns både likheter och skillnader mellan de tre förändringsarbetena vad gäller tillvägagångssätt. Det gäller bland annat på vilken nivå arbetet bedrivits – lokal eller regional, resurser, uppdragets omfattning, samspelet mellan forskning, politik och praktik samt hur arbetsprocessen har lagts upp.

Läs rapporten: Processutvärdering Social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa (PDF, 554 kB)

Kategori: Mötesplatsnyhet