Programförklaring

Mötesplats social hållbarhet  är ett forum som  belyser och diskuterar frågor som är strategiskt viktiga för en god och jämlik hälsa och för välfärden. Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ansvarar gemensamt för Mötesplats social hållbarhet.

Mötesplatsen samlar kommuner, regioner, myndigheter och andra samhällsaktörer till gemensamma samtal som ska ge kraft och energi till den omställning som behövs. Som ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan beslutsfattare och andra strategiska funktioner kan mötesplatsen bidra till en bred diskussion och nya initiativ.

Mötesplatsens arbete bygger på viktiga politiska målsättningar och initiativ på en global, nationell, regional och lokal nivå. Några exempel:

  • Agenda 2030 och de 17 globala målen
  • Det nationella folkhälsopolitiska målet och dess målområden
  • Strategi för hälsa (SKR)

Vad ska mötesplatsen bidra till?

Mötesplatsens konferenser, seminarier och dialoger ska bidra till att vi, tillsammans och över sektorsgränser, kan bygga ett hållbart samhälle som främjar en god och jämlik hälsa. En sådan samhällsuppbyggnad förutsätter en omställning inom ett antal områden, bl.a. behövs en förflyttning 

  • från ökande klyftor mellan olika grupper, till jämställdhet, jämlikhet i hälsa och tillit i samhället 
  • från kortsiktiga åtgärder till långsiktiga insatser. Arbetet med att förebygga ohälsa och främja hälsa behöver integreras i alla samhällssektorer och på alla nivåer 
  • från traditionellt arbete i stuprör till dialog, medskapande och partnerskap, för att gemensamt hitta lösningar och hantera samhällsutmaningar.

God och jämlik hälsa som strategi 

Befolkningens hälsa både påverkas av och påverkar välfärdens verksamheter. Insatser i välfärden kan främja en god hälsa, och på motsvarande sätt påverkar hälsoläget i befolkningen vilka krav som ställs på välfärden.

Att förbättra hälsan i befolkningen är alltmer nödvändigt för att klara de demografiska utmaningarna, där fler behöver välfärdstjänster samtidigt som den arbetsföra befolkningen inte ökar i tillräcklig grad.

Covid-19-pandemin har visat på betydelsen av en god och jämlik hälsa i befolkningen. Pandemin har också gett oss erfarenheter som kan utgöra en grund och drivkraft för att skynda på omställningen mot ett hållbart och motståndskraftigt samhälle som bättre främjar en god och jämlik hälsa.

En god och jämlik hälsa är vårt mål men också vår strategi. Det innebär att jämlik hälsa är en integrerad del i beslutsfattandet inom flera olika samhällsområden som påverkar hälsan, till exempel inom vård, skola och omsorg, men även i samhällsplaneringen.

Vill du veta mer?

Chatrine Höckertin, Folkhälsomyndigheten (Fohm), chatrine.hockertin@folkhalsomyndigheten.se

Jesper Ekberg, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), jesper.ekberg@skr.se