Bildpolicy

Lyssna

Bilder skapar engagemang och stärker vår kommunikation och därför har vi en bildpolicy. I den kan du läsa om hur vi använder bilder och se exempel på hur vi tänker kring bildval.

Bilder skapar ett omedelbart intryck och lockar samtidigt till läsning. Bilden i kombination med din text förstärker ditt budskap och din kommunikation. Rätt bild bidrar till att syftet med kommunikationen uppnås. Fel bild kan bidra till det omvända. Därför är det viktigt att planera användningen av bilder redan i kommunikationsplanen.

Vår bildpolicy

Alla bilder som används med Folkhälsomyndigheten som avsändare ska följa instruktionerna i vår bildpolicy. Den är till för att underlätta, inspirera och sätta ramarna för myndighetens visuella kommunikation. Policyn är ett tillägg till den grafiska profilen. Målet är att de bilder vi använder ska ge ett enhetligt intryck, skapa igenkänning och stärka myndighetens uppdrag och övergripande mål.

Bildpolicy under uppdatering

Inom kort kommer vår bildpolicy att uppdateras då våra behov idag ser annorlunda ut och både medielandskapet och lagstiftningen har förändrats sedan den först formulerades. Fram till dess gäller nuvarande bildpolicy med undantaget att vi inte alltid fokuserar på att ha människor på bild. De bärande tankarna i bildpolicyn i övrigt, till exempel kring jämlikhet, genus och mångfald, att visa på det vi jobbar för – folkhälsa, använda färgbilder med naturligt ljus – kommer att kvarstå. Vi kommer också att utveckla informationen kring illustrationer, infografik, grafik, tillgänglighet med mera i den omarbetade bildpolicyn då den idag mest berör foton.

Folkhälsomyndighetens bildpolicy (PDF, 2,6 MB)

Bildpolicyn i korthet

Positiv bild av folkhälsa

Flera av våra områden är förknippade med olika folkhälsoproblem, men det är ändå viktigt att i första hand förmedla det vi verkar för. Det vill säga, i stället för att förstärka problemet (ohälsa) försöker vi fokusera på målet (hälsa). Alla bilder vi använder ska därför förmedla en positiv bild av folkhälsa.

Mångfald och jämlikhet

Vi eftersträvar mångfald och jämlikhet bland personerna i våra bilder. Det gör vi genom att

  • visa på mångfald vad gäller kön, etnisk tillhörighet, familjekonstellationer, ålder och sexuell läggning
  • lyfta fram människor med funktionsnedsättning som vanliga samhällsmedborgare och inte bara när de ska representera funktionshindersproblematik
  • motverka stereotypa könsroller – i bildpolicyn finns en checklista för genusanalys
  • visa hela Sverige från glesbygd till storstad.

Manér

Alla bilder ska vara i färg, naturligt ljussatta och av hög kvalité. De ska inte vara retuscherade och det ska upplevas som att de är fotograferade i Sverige. Bilderna ska kännas äkta och naturliga.

Rättigheter och samtycke

För de bilder som vi köper regleras samtycke i särskilda modellavtal när det är människor på bild. Det innebär att när det gäller bilder till ämnen som kan betraktas som känsliga – till exempel smittsamma sjukdomar, suicid, ANDT eller sexualitet – behöver vi stämma av modellavtalen med bildbyrån och inhämta skriftligt samtycke från berörda personer.

Om vi anlitar fotograf eller själva fotograferar finns en särskild blankett för modellavtal.

Copyright

Alla bilder vi använder ska ha upphovsmannens godkännande. De ska publiceras tillsammans med en tydlig copyright-hänvisning. Det innebär att information om fotograf/bildbyrå ska finnas i anslutning till bilden. Tänk på att även bilder regleras i Dataskyddsförordningen GDPR (Efter den 25 maj 2018 har personuppgiftslagen ersatts med dataskyddsförordningen (GDPR) och kräver samtycke från personen på bilden.

Dataskydd (imy.se)

Foton och bilder på publikationsomslag

Vid användning av bilder på omslaget anpassas bilden med dekorelementet i samråd med formgivare. Placering och utsnitt ligger fast men det vita dekorelementet används och med transparens i dessa fall. Samspelar inte dekorelement och bild så väljer vi en annan bild. I de fall vi vill lägga en bild över hela omslagets framsida tar vi alltid hjälp av formgivare och följer policyn för logotypens användning i samspel med bildpolicyn.

Illustrationer

I illustrationer används våra komplementfärger, svart och vitt samt toningar av dessa i första hand.

Collage på foto över kvinna med barn samt en broschyr