Syftet med verktyget, nationella bedömningskriterier, är att få en nationellt enhetlig och transparent årlig bedömning av kommunernas tillsynsverksamhet inom alkohol- och tobaksområdet. Fördelen är att alla 21 länsstyrelser kan utgå från samma kriterier och resultaten blir jämförbara, samt att kommunerna tydligt kan se vad den övergripande bedömningen av deras arbete baseras på.

Resultaten från den årliga bedömningen ska sedan användas av Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna för att kunna rikta insatser dit de bäst behövs.

Bedömningskriterierna har utformats av Folkhälsomyndigheten tillsammans med en arbetsgrupp med representanter från länsstyrelser och kommuner. Den här första versionen gäller alkoholområdet. Senare i år kommer även motsvarande bedömningskriterier för tobakstillsyn att tas fram.

Folkhälsomyndigheten kommer att utveckla samt utvärdera de nationella bedömningskriterierna i samband med den årliga Länsrapporten.

Nationella bedömningskriterier för alkoholområdet

Kategori: Nyhet