De nya hållbarhetsmålen ersätter FN:s åtta millenniemål som tillsattes på initiativ av FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan inför millennieskiftet.

Mål att främja hälsa och välbefinnande

Sammanlagt förväntas 17 övergripande mätbara mål och 169 delmål antas. Hälsa utgör mål 3, främja hälsosamma levnadsvanor och välbefinnande i alla åldrar. I målet ligger exempelvis att minska mödradödligheten i världen.

Jämställdhet mellan kvinnor och män och att stärka flickor och kvinnor har varit en av de svenska prioriteringarna i arbetet med de globala hållbarhetsmålen, liksom klimatförändringar och vikten av att understryka de tre dimensionerna av hållbarhet: ekonomisk, social och miljömässig.

Flera av de övriga målen har också direkt bäring på hälsa och förutsättningar för god hälsa, exempelvis:

  • all form av fattigdom ska utrotas
  • en inkluderande och jämlik utbildning
  • skapa mer tillgängliga, säkra och hållbara städer
  • främja stabila och inkluderande samhällen.

Minska ojämlikhet

Att minska ojämlikhet inom och mellan länder är ett eget mål. Jämställdhet är också en vägledande princip som är integrerad i samtliga mål.

När agendan har antagits kommer alla länder, inklusive Sverige, att förväntas genomföra agendan även nationellt. Till skillnad från de gamla millenniemålen är den nya globala hållbarhetsagendan universell och riktar sig mot alla länder snarare än enbart utvecklingsländer.

Målen ska uppnås före år 2030.

Läs mer:

De 17 globala hållbarhetsmålen på The Global Goals

Läs mer om Sveriges arbete med den globala hållbarhetsagendan (Hållbar utvecklingspolitik) på regeringens webbplats (länk borttagen 2019-01-28)

Kategori: Nyhet