Utredningen har gjorts gemensamt av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), på regeringens uppdrag. I första hand handlar det om insatser vid allvarliga hälsohot, som utbrott av smittsamma sjukdomar, där det drabbade landets kapacitet inte räcker till.

– Eftersom Folkhälsomyndigheten har stor expertis inom både epidemiologi och laborativ verksamhet kan vi bidra med modulbaserade team med denna kompetens. Fördelen med sådana team är att de relativt enkelt kan skalas upp eller ned, och även anpassas utifrån de omständigheter och behov som finns, säger enhetschef Annika Elmgart.

Från Socialstyrelsens sida föreslås ett modulbaserat katastrofmedicinskt insatsteam. MSB kan bidra med operativt stöd till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsens föreslagna förmågor.
Uppdraget kan ses som en del i en omfattande satsning internationellt av flera länder och internationella organisationer för att öka tillgången till ett strukturerat stöd inom hälsoområdet vid stora katastrofer som ebolaepidemin i Västafrika.

– Kartläggningen visar att det behövs långsiktig finansiering, både för operativa insatser och för att utveckla de team som föreslås. De förfrågningar som kommer in från utlandet behöver också samordnas bättre nationellt, säger Annika Elmgart.

För att upprätthålla förmågan att hantera allvarliga händelser, både nationellt och internationellt, anser myndigheterna att det krävs resurser för utbildning, träning och övning. Förslagen väntas också bidra till en ökad global hälsosäkerhet, stärka det svenska civila försvarets kapacitetsutveckling samt myndighetens interna kompetens.

Kategori: Nyhet