Det är bland annat för att lyfta fram behovet av riktat föräldraskapsstöd som Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) tillsammans arrangerar konferensen "Värna våra yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling".

– Erfarenheter från utvecklingsprojekt, som nu också prövas i ordinarie verksamhet, tyder på att tidiga stödinsatser kan göra skillnad för barnets psykiska hälsa och utveckla föräldrarnas samspel med barnet. Ju tidigare som riktat föräldraskapsstöd sätts in, desto större är också chansen att förebygga att problemen växer sig stora, säger Folkhälsomyndighetens avdelningschef Anna Bessö.

Men trots kunskapen om att det brådskar finns det idag ofta en tendens att "vänta och se" när det gäller insatser för de allra yngsta. En kartläggning pekar också på att tillgången till samspelsstöd tidigt i barnets liv är mycket lägre än de behov som finns.

Nyligen visade Socialstyrelsens rapport om förlossningsvården att korta vårdtider gör att vården inte alltid hinner upptäcka symtom på psykisk ohälsa bland föräldrarna. Det finns även ett glapp i vården efter BB och innan den första kontakten etableras från barnhälsovården med föräldrarna. Föräldrarna kan då stå utan stöd i upp till ett par veckor.

– Sammantaget ser vi att det finns ett behov av att uppmärksamma psykisk ohälsa och skörhet under graviditet, förlossning och eftervård betydligt mer än vad som görs idag, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

På konferensen presenteras satsningar på stöd till de späda barnen i grannländerna. I Danmark har man försökt fånga upp sårbara gravida redan i mödrahälsovården, och i olika försök gett mödrarna och deras partners samspelsstöd. I Finland pågår satsningar på samspelsstöd i neonatalvården, och i Norge har man etablerat kompetenscentra.

Från Sverige visas goda exempel på regional och lokal nivå. Det handlar exempelvis om modeller för utökade hembesök till nyblivna föräldrar, utvecklat stöd av samspel samt specialiserat stöd till föräldrar med beroende eller annan problematik.

Läs mer om konferensen

Kategori: Nyhet