I projektet EUPAP bidrar Sverige med metodstöd och utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal från de andra länderna för att stödja införandet av modellen. I projektet ingår också att identifiera viktiga faktorer för implementering, och att utveckla uppföljning.

Projektet kommer till nytta även för svensk del då en kartläggning av användningen och tillämpningen av FaR i Sverige kommer att genomföras av Folkhälsomyndigheten.

Fysisk aktivitet kan förebygga och behandla en rad tillstånd, som diabetes, högt blodtryck, kärlkramp, värk i rygg och axlar, sömnproblem och depression. FaR kan användas i kombination med annan behandling, eller ersätta läkemedel.

– Det är roligt att den svenska modellen för fysisk aktivitet på recept har valts ut att införas i fler länder inom EU. Det kommer kräva en stor arbetsinsats och vi är därför glada över det stöd som vi får av bland annat Yrkesföreningar för fysisk aktivitet i arbetet. Projektet kommer att ge oss möjlighet att se över hur modellen används runt om i Sverige samt hur arbetet följs upp, säger Anna Jansson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Den 28 mars 2019 anordnades en kick-off i Luxemburg med alla länder som deltar i EUPAP: Sverige, Litauen, Danmark, Malta, Spanien, Portugal, Rumänien, Tyskland, Italien och Belgien. Representanter från EU-kommissionens genomförandeorgan för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor (Chafea) närvarade också, och finansierar projektet. Anne-Marie Yazbeck, ledare för vetenskapliga projekt vid Chafea, lyfte bland annat att modellen väcker stort intresse, att den ligger i tiden och den bygger på tvärsektoriell samverkan vilket gör att intressenter från många olika organisationer och nivåer i samhället engageras.

Fakta: Detta är FaR

Dåvarande Statens folkhälsoinstitut utvecklade FaR i samband med det nationella initiativet Sätt Sverige i rörelse 2001. Under åren som FaR har funnits i Sverige har modellen utvecklats och anpassats till regionala och lokala förutsättningar. Sveriges 21 regioner är idag huvudmän för arbetet med FaR. I huvudsak består FaR av fem grundkomponenter:

  • patientcentrerat samtal om fysisk aktivitet
  • skriftlig ordination av en eller flera fysiska aktiviteter anpassade efter individens hälsotillstånd, livssituation och intressen
  • kunskapsbanken FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), som används som grund för ordinationen
  • samverkan hälso- och sjukvård och lokala aktivitetsarrangörer
  • uppföljning av ordinationen utifrån individens behov.

Det finns vetenskapligt stöd för att FaR ökar den fysiska aktiviteten och att modellen kan ge hälsovinster på lång sikt. Socialstyrelsen rekommenderar även i sina nationella riktlinjer att hälso- och sjukvården bör erbjuda rådgivande samtal med skriftlig ordination av fysisk aktivitet, exempelvis FaR, till personer med otillräcklig fysisk aktivitet.

Läs mer

Information om EUPAP från EU-kommissionen (engelska) (länk borttagen 2021-05-28)

1177 Vårdguiden om fysisk aktivitet på recept

Kunskapsbanken FYSS

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet

Kategori: Nyhet