Halsfluss som orsakas av streptokocker är en vanlig anledning till att läkare skriver ut antibiotika. Men eftersom användning av antibiotika driver på utvecklingen av resistenta bakterier är det viktigt att minska den användning som är överdriven eller felaktig.

Utvecklingen av nya antibiotika går långsamt. Folkhälsomyndigheten fick därför i uppdrag av regeringen att försöka hitta nya sätt att använda de antibiotika som finns idag. I samarbete med forskare från primärvården gjordes en studie för att undersöka om en femdagars penicillinkur mot halsfluss ger likvärdigt resultat som den vanligtvis rekommenderade 10-dagarskuren.

Studien startades i september 2015 och pågick fram till juni 2018. Sammanlagt 433 patienter vid 17 vårdcentraler i region Skåne, Kronoberg, Västra Götaland och Sörmland ingick. Patienterna, både barn och vuxna, hade tydliga symtom på halsfluss och streptokocker i halsen. De fördelades slumpvis till att antingen ta penicillin fyra gånger om dagen i fem dagar (totalt 16 g per kur) eller den vanligen rekommenderade behandlingen med penicillin tre gånger om dagen i tio dagar (totalt 30 g per kur).

Nu är resultatet av studien klart och har presenterats på den vetenskapliga konferensen ECCMID i Amsterdam. Det visar att 5-dagarskuren inte hade en sämre effekt mot halsfluss i studien jämfört med 10-dagarskuren. Hos hälften av patienterna försvann deras halsont helt inom fyra dygn i båda grupperna. Omkring 90 procent av patienterna var friska en vecka efter avslutad behandling, oavsett behandlingstidens längd. Antalet patienter som återinsjuknade inom en månad och antalet patienter som utvecklade komplikationer var som väntat få, och det var ingen skillnad mellan grupperna.

– Studien bidrar med ökad kunskap som är viktig, och som kan användas när nya behandlingsrekommendationer ska tas fram, säger Gunilla Skoog Ståhlgren, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Poster som presenterades vid ECCMID (PDF, 1,2 MB)

Kategori: Nyhet