Kikhosta ger intensiv och långvarig hosta, och kan vara en mycket allvarlig sjukdom för de yngsta spädbarnen som kan få andningssvårigheter och behöva sjukhusvård. Under 2019 har hittills 381 fall av kikhosta rapporterats, varav 34 var spädbarn yngre än 1 år. I augusti skedde en säsongsökning då 91 fall rapporterades, varav 11 var spädbarn. Det finns regionala skillnader i förekomsten av kikhosta och den pågående säsongsökningen väntas kvarstå under hösten, i likhet med föregående år.

Även om antalet fall av kikhosta hos spädbarn totalt sett har minskat under de senaste fem åren är det viktigt att förebygga att spädbarn blir allvarligt sjuka.

– De allra yngsta barnen behöver få snabb behandling för att minska risken för allvarlig sjukdom och sjukhusinläggning. Det är också viktigt att gravida kvinnor med hosta provtas och behandlas för kikhosta så att barnet inte smittas efter födseln, säger Bernice Aronsson, barnläkare och utredare på Folkhälsomyndigheten.

I Sverige är anslutningen till barnvaccinationsprogrammet fortsatt hög. Den första vaccinationen mot kikhosta ges vanligtvis vid 3 månaders ålder och kan även ges redan vid 2,5 månaders ålder. Vaccinet ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom, men jämfört med andra vacciner är skyddet relativt kortvarigt. Därför finns en viss kvarstående risk för att smittas. Sjukhusvistelse och komplikationer vid kikhosta är vanligast hos de allra yngsta som ännu inte fått något vaccin. Spädbarn som är yngre än sex månader ska, om de utsatts för smitta, behandlas snabbt med antibiotika även i förebyggande syfte.

– Spädbarn smittas för det mesta av personer i den närmaste omgivningen som oftast inte är medvetna om att de har kikhosta. För att förebygga sjukdom ska man vara uppmärksam när personer som har nära kontakt med spädbarn har långvarig hosta, säger Bernice Aronsson.

Antal rapporterade fall av kikhosta per månad bland barn <1 år (spädbarn),
2014 – 25/8, 2019

Antal rapporterade fall av kikhosta per månad bland barn <1 år (spädbarn), 2014 – 25/8, 2019

Kategori: Nyhet