Migrationsdagen – fokus på de som har sämre förutsättningar för hälsa

Publicerat

I dag är det FN:s internationella migrationsdag då rättigheterna för människor som har migrerat eller är flyktingar uppmärksammas världen över. I Sverige har personer från länder utanför Europa sämre förutsättningar till en god hälsa än andra grupper.

Internationella migrationsdagen instiftades av FN år 2000. Konflikter, våld, naturkatastrofer och brist på mänskliga rättigheter bidrar till en ökande migration i världen. Sedan mitten av 2000-talet har hälsoaspekterna kopplade till frågor om migration lyfts alltmer både internationellt och nationellt här i Sverige.

– I uppföljningssystemet Folkhälsans utveckling kan vi tydligt se att personer som har migrerat till Sverige från länder utanför Europa har de sämsta förutsättningarna för en god hälsa i jämförelse med övriga grupper, säger Fatima Azerkan, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Migration är en viktig så kallad bestämningsfaktor för hälsa och ingår i arbetet med jämlik hälsa i Sverige. WHO har betonat vikten av att fokusera på rätten till hälsa, jämlikhet i hälsa, förebyggande och främjande hälsoinsatser och tillgång till hälso- och sjukvård för alla människor.

Folkhälsomyndigheten följer befolkningens hälsa och bestämningsfaktorer för hälsa i den nationella uppföljningen Folkhälsans utveckling. Myndigheten deltar också i Joint Action on Health Equity Europe, som är en del av EU:s hälsoprogram. Syftet med det treåriga projektet är att förbättra hälsan och välbefinnandet för alla europeiska invånare, att öka jämlikheten i hälsa och att särskilt fokusera på sårbara grupper och personer som har migrerat.

Arbetet med migrantgruppers och sårbara gruppers hälsa betonas också i de globala målen i Agenda 2030, som antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder. Agendan tydliggör även att ingen ska lämnas på efterkälken.

– Därför är det viktigt att inkludera flyktingar och personer som har migrerat i genomförandet av Agenda 2030, säger Fatima Azerkan.

De globala målen i schematisk form

Läs mer

FN:s information om internationella migrationsdagen (engelska)

WHO:s rapport om hälsan bland flyktingar och migranter i Europaregionen (engelska)

Om Folkhälsomyndigheten

Kategori: Nyhet
Gå till toppen av sidan