Folkhälsomyndigheten har föreslagit, och regeringen avsatt medel för, införande av vaccinationer mot HPV för pojkar i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Planen är att pojkar födda 2009 och senare ska erbjudas HPV-vaccination från och med höstterminen 2020. I och med att budgeten nu är beslutad har programmet statlig finansiering.

– Det ser vi positivt på. Genom att inkludera pojkar i vaccinationsprogrammet får de ett direkt skydd och det ger ett mer jämlikt och robust program. Dessutom får män som har sex med män ett skydd, vilket ett program med enbart vaccination av flickor inte erbjuder, säger Adam Roth, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

HPV, humant papillomvirus, kan orsaka infektioner, cellförändringar och i förlängningen cancer i bland annat livmoderhals, svalg och ändtarmsöppning. Vaccination mot HPV har ingått i det allmänna barnvaccinationsprogrammet för barn i Sverige sedan 2010, men hittills har bara flickor omfattats. Folkhälsomyndigheten bedömer att ytterligare 120–130 cancerfall kan förebyggas varje år på sikt i och med att pojkar erbjuds samma skydd som flickor.

Efterfrågan på HPV-vaccin är större än tillgången i världen för närvarande, och väntas vara så i ytterligare några års tid. I oktober 2019 sammanträdde Världshälsoorganisationens (WHO:s) expertgrupp för vaccinationer (SAGE) och rekommenderade då bland annat att vaccinationsprogram mot HPV bör riktas till unga flickor i första hand. Dessutom rekommenderade gruppen länder att inte vaccinera flera åldersgrupper samtidigt (så kallad catch-up vaccination) eller personer över 15 år.

Omfördelning av vaccindoser mellan världsregioner och enskilda länder kräver stora internationella åtgärder och något sådant system finns inte på plats idag.

– Det är bra att WHO har satt upp målet om att utrota livmoderhalscancer och arbetar för vaccintillgång globalt. Vi följer utvecklingen och arbetet med att möta bristsituationen, men i nuläget påverkas inte planerna om vaccination för pojkar i Sverige, säger Adam Roth, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Eventuell catch-up vaccination är upp till varje region att fatta beslut om. När HPV-vaccination för flickor startade 2010 erbjöd regionerna catch-up-vaccination till äldre flickor. Folkhälsomyndigheten bedömer att det skulle ha begränsad effekt att nu erbjuda motsvarande till äldre pojkar, dels eftersom sjukdomsbördan i HPV-relaterad cancer är mycket större bland kvinnor än bland män, dels eftersom flockimmuniteten är betydligt större bland ungdomar i dag än den var för tio år sedan. Äldre pojkar har alltså redan nu ett visst skydd genom att smittspridningen av HPV har minskat.

Läs mer:

Folkhälsomyndigheten – Vaccination av pojkar mot HPV

Vaccin mot HPV

Frågor och svar om HPV

WHO, Highlights from the October 2019 meeting [Länk borttagen 2022-04-20]

Meeting of the Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, October 2019: conclusions and recommendations, The Weekly Epidemiological Record (WER), 22 November 2019

Kategori: Nyhet