Totalt fördelas 25 miljoner kronor till 46 organisationer som bedriver främjande eller förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Vissa organisationer arbetar specifikt med att främja psykisk hälsa eller förebygga psykisk ohälsa och suicid hos gruppen barn och unga i migration.

Bidraget går till rikstäckande organisationer som riktar sig till utövare på regional och lokal nivå och till organisationer som är av riksintresse.

Bidraget syftar till att stödja ideella organisationer som arbetar främjande och förebyggande inom området psykisk hälsa och suicidprevention inklusive barn och unga i migration. Ett annat syfte är att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad.

Totalt ansökte 60 organisationer om sammanlagt drygt 108 miljoner kronor i verksamhetsbidrag från Folkhälsomyndigheten.

Psykisk ohälsa och suicid är stora utmaningar för samhället och innebär både mänskligt lidande och höga samhällskostnader. Folkhälsomyndigheten har därför ett särskilt uppdrag att bygga upp, utveckla och samordna det nationella arbetet som syftar till att främja psykisk hälsa och förebygga suicid i hela befolkningen. Arbetet är angeläget och kräver insatser från flera olika samhällsaktörer, däribland den ideella sektorn vars insatser på området är betydelsefulla.

Läs mer

De här organisationerna har fått medel

Kategori: Nyhet