Den 28 juli är utsedd till hepatitdagen av Världshälsoorganisationen, WHO. Detta för att årligen uppmärksamma virala hepatiter som ett folkhälsoproblem i världen. WHO har satt upp som globalt mål att Hepatit B och C ska vara eliminerade i världen till år 2030. Idag lever cirka 260 miljoner människor med hepatit B och 70 miljoner med hepatit C. För hepatit B finns ett effektivt vaccin som skyddar mot infektion, samt möjlighet till behandling som kan minska risken för sena komplikationer såsom skrumplever och levercancer. För hepatit C finns inget vaccin, men däremot behandling som är mycket effektiv för att bota infektionen.

Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram ett nytt kunskapsunderlag med rekommendationer om hur arbetet kan bedrivas i Sverige för att långsiktigt kunna uppnå WHO:s mål. Bland annat handlar det om hälsofrämjande och förebyggande arbete kring hepatit B och C för riskutsatta grupper.

Hepatit C i Sverige

Under de senaste fem åren har färre antal fall successivt rapporterats och 2018 rapporterades runt 1600 fall. Merparten av dessa har fått sin hepatit C infektion i Sverige och cirka 70 procent via injektion av droger med orena injektionsverktyg. Även om antalet fall sjunker överlag, står fortfarande unga som injicerar droger för en stor andel, vilket tyder på fortgående smittspridning i gruppen. En viktig åtgärd för att minska smittspridningen och risken för utbrott bland personer som injicerar droger är att tillhandahålla både mobila och stationära sprututbyten. Under de senaste två åren har flertalet sprututbytesprogram startats upp i Sverige, figur 1.

Figur 1. Utveckling av sprututbyten i Sverige under tre perioder, 1986–2019

Utbredningen av sprututbyten i landet mellan 1986 och 2019

Hepatit B i Sverige

Under de senare åren har fler fall av hepatit B rapporterats i Sverige, cirka 2 000 per år, för att under 2017 och 2018 sjunka till runt 1200 fall. Den kraftiga nedgången är tydligast bland personer som fått sin hepatit B-infektion utomlands och nedgången senaste två åren kan förklaras av en minskad migration från länder med hög förekomst av hepatit B. Majoriteten av alla rapporterade fall har en utvecklad kronisk infektion vid diagnostillfället. Bärare av kronisk hepatit B-infektion är ofta personer födda utomlands som smittats före ankomsten till Sverige. Det är därför viktigt att vid ankomst erbjuda personer en hälsoundersökning, inklusive vård och behandling. För att förhindra vidare smittspridning av hepatit B är det viktigt att nå ut med erbjudande om hepatit B-vaccination till olika riskgrupper.

Fakta: Vad gör Folkhälsomyndigheten?

Folkhälsomyndigheten stödjer det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för minskad smittspridning av hepatit B och C, som en del i WHOs globala arbete, och övervakar kontinuerligt det epidemiologiska läget för virala hepatiter i Sverige.

I ett uppdrag från regeringen har Folkhälsomyndigheten tagit fram ett nytt kunskapsunderlag med rekommendationer om hur arbetet kan bedrivas i Sverige för att långsiktigt kunna uppnå WHO:s mål om eliminering till år 2030. Syftet med det nya kunskapsunderlaget är att stödja nationella aktörer, regioner och kommuner samt civilsamhällets organisationer i arbetet.

Kunskapsunderlaget gör bedömningar på framförallt strategisk nivå, och föreslår utveckling av arbetet i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med hepatit B och C för riskutsatta grupper.

Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatiter i Sverige

Läs mer

Kategori: Nyhet