Folkhälsomyndighetens uppdrag handlar om att stödja genomförandet av regeringens strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobakspolitiken, det vill säga ANDT-strategin. Inom ANDT-området finns stora skillnader i bruk och skador mellan grupper i befolkningen. Även om ANDT handlar om levnadsvanor är det också starkt förknippat med människors livsvillkor och kräver långsiktighet i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

De utvecklingsområden som Folkhälsomyndigheten nu har identifierat för det regionala och lokala arbetet handlar bland annat om att utveckla uppföljning och utvärdering för att kunna utveckla verksamheterna mer.

- Vi ser även att samverkan mellan kommun och polis behöver stärkas inom tillsynsområdet. Kommunerna behöver också prioritera tillsynen, som till exempel av rökfria skolgårdar, säger utredaren Linda Brännström.

Det övergripande målet i ANDT-strategin är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. Strategin sträcker sig mellan åren 2016-2020 och ska genomsyras av jämlikhet, jämställdhet och skydd av barn och unga.

Återredovisningen som nu överlämnas till regeringen består av tre separata rapporter som beskriver hur de nationella myndigheterna arbetat med ANDT-strategin, Folkhälsomyndighetens arbete med att stödja genomförandet av strategin, samt länsstyrelsernas ANDT-arbete 2018.

Läs mer

Rapport över nationella myndigheters arbete inom ANDT-strategin 2018 (länk borttagen 2022-02-15)
Rapport över länsstyrelsernas ANDT-arbete 2018 (länk borttagen 2022-02-15)

Kategori: Nyhet