SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten tagit fram rapporten som är en genomgång av olika metoders effekt när det gäller att förebygga och minska spelproblem. Rapportens resultat ligger i linje med Folkhälsomyndighetens tidigare översikt från 2016.

– Enligt båda rapporterna är det svårt att vetenskapligt belägga olika metoders effekt, eftersom det ofta saknas jämförbara data och gemensamma mått kring exempelvis spelfrekvens, insatser och graden av spelproblem som en individ har, säger utredaren Jessika Spångberg.

Den nya rapporten från SBU har bland annat undersökt effekten av utbildning inom skolan, självavstängning från spel, egna gränser för insats och tid, information i pop up-fönster online och att spelbolag ger återkoppling till individer på deras spelbeteende.

– Spelbolagen har en omsorgsplikt som innebär att de ska vidta åtgärder om det finns skäl att tro att ett spelbeteende riskerar att bli destruktivt. Rapporten indikerar att återkoppling på spelbeteende tycks kunna minska spelandet, vilket är positivt. Dessutom pekar rapporten på att förebyggande arbete i skolan kan leda till minskat spelande, säger Jessika Spångberg.

Sedan januari 2018 ansvarar kommunerna enligt socialtjänstlagen för att förebygga spelproblem. Från och med januari 2019 finns en ny spelreglering som förutom omsorgsplikt bland annat inkluderar möjlighet till självavstängning och tids- och insatsbegränsning.

– Flera av de åtgärder som finns i spellagen, som självavstängningar, är efterfrågade. Omkring 28 000 personer har stängt av sig i det centrala nationella självavstängningssystemet spelpaus.se sedan årsskiftet. Därför är det viktigt att fortsätta utveckla kunskapen om förebyggande metoder och insatser för att förbättra åtgärderna, säger Jessika Spångberg.

Fakta

Både spelbolag och kommuner ansvarar för att motverka och förebygga spelproblem. Vägledning och kunskap om spelförebyggande arbete finns i Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd och på webbsidan spelprevention.se.

För att göra relevanta insatser behöver kommunerna kartlägga omfattningen av spelproblemen. Exempel på åtgärder kan vara att skapa spelfria miljöer för unga och arbeta med att upptäcka spelproblem tidigt. Det kan också vara att integrera spel som en del i det lokalt förebyggande arbetet.

Läs mer

Vägledning för förebyggande arbete om spelproblem
SBU:s rapport Att förebygga problem med spel om pengar: en systematisk översikt.

Kategori: Nyhet