Sedan 20 år tillbaka har liknande nationella enkäter genomförts vart fjärde år. Varannan gång vänder sig enkäten till vuxna och varannan gång till barn. Årets enkät handlar om barns hälsa. Frågorna rör bland annat inomhusmiljö, luftföroreningar, kemikalier, buller, solljus och klimatförändringar. Enkäten skickas ut till slumpmässigt utvalda vårdnadshavare som har barn i åldrarna 6–10 månader, 4 år och 12 år.

– Resultaten från miljöhälsoenkäten används i arbetet med att förebygga miljöfaktorers negativa påverkan på människors hälsa och främja deras positiva inverkan. Informationen från enkäten kan till exempel möjliggöra effektiva insatser och utgöra underlag för beslut om åtgärder. Dessutom används regionala data från undersökningen till att följa upp regionernas arbete med miljöfaktorers betydelse för hälsan, säger enhetschefen Agneta Falk Filipsson.

Folkhälsomyndigheten står bakom den nationella miljöhälsoenkäten och ska enligt instruktionen följa upp, utvärdera och sprida kunskap om hur människors hälsa påverkas av miljön. Statistiska centralbyrån (SCB) hanterar utskick, insamling och sammanställning av svar. Regionala och kommunala aktörer samt Naturvårdsverket har varit med och medfinansierat undersökningen i 19 län för att få tillgång till bättre regionala underlag.

Resultaten presenteras på Folkhälsomyndighetens webbplats i början av 2020.

Läs om tidigare Miljöhälsoenkäter här

Kategori: Nyhet