Rapporten har tagits fram i samverkan med 15 andra myndigheter och aktörer.

Hälsofrågor är en viktig del i arbetet med att uppfylla Sveriges miljömål och de globala målen i Agenda 2030. Miljörelaterad hälsa handlar både om att vår närmiljö inte ska orsaka några negativa hälsoeffekter samtidigt som miljöns hälsofrämjande egenskaper ska värnas. Miljöer fria från farliga ämnen, buller, luftföroreningar och andra hälsoskadliga faktorer som samtidigt ger möjlighet till återhämtning, rekreation och en aktiv vardag är exempel på delar i arbetet med att ge alla förutsättningar till en god hälsa på lika villkor.

I dag hanteras frågor om miljörelaterad hälsa ofta på myndigheter med olika ansvar inom miljömålssystemet. Därför föreslås i rapporten att ett nationellt nätverk för miljörelaterad hälsa bildas, med Folkhälsomyndigheten som samordnande myndighet. Samverkan breddar både kunskap och perspektiv vilket leder till bättre beslutsunderlag, bättre anpassade åtgärder och större möjligheter att nå målen.

– Miljörelaterad hälsa berör många olika områden och aktörer i samhället. Genom att samverka för en god och jämlik hälsa utifrån myndigheternas olika uppdrag har vi fått drivkraft i arbetet med att nå miljömålen och de globala hållbarhetsmålen, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Det var i en samverkansåtgärd under Miljömålsrådet som idén till nätverket föddes. Nätverket bör dock även innefatta myndigheter utanför miljömålssystemet, enligt förslaget i rapporten. Detta för att också kunna stödja arbetet med Agenda 2030, WHO:s miljöhälsoprocess och andra samhällsmål.

– Ett formaliserat nationellt nätverk ger förutsättningar för en långsiktig samverkan inom miljörelaterad hälsa i Sverige, säger Karin Björklund, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Fakta: Miljömålsrådet

  • Inrättades av regeringen 2014 i syfte att påskynda arbetet mot miljömålen.
  • Utgör en plattform för fler åtgärder och ett intensifierat arbete på alla nivåer i samhället för att nå Sveriges miljömål.
  • Består av generaldirektörer för 19 statliga myndigheter.

Fakta: Agenda 2030

  • Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling.
  • Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.
  • Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas de Globala målen eller hållbarhetsmålen.

Deltagande myndigheter och aktörer

Folkhälsomyndigheten, Boverket, Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Region Dalarna, Livsmedelsverket, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Sveriges Geologiska Undersökning, Trafikverket, Transportstyrelsen, Skogsstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Strålsäkerhetsmyndigheten.

Läs mer

Rapporten Hälsa som drivkraft i miljömålen och för hållbar utveckling – behov och förslag till åtgärder

Hälsa i miljömålen

Definitioner, mål, ramverk och uppföljningssystem för miljörelaterad hälsa

Kartläggning av hälsa i miljökvalitetsmålen

Kategori: Nyhet