Den nya rapporten gäller år 2018 och innehåller uppgifter som Folkhälsomyndigheten tillsammans med flera andra myndigheter rapporterat in till EU:s narkotikabyrå, EMCDDA. Rapporten sammanfattar bland annat droganvändningen i Sverige, de narkotikarelaterade dödsfallen och kommunernas förebyggande arbete.
Statistiken visar att antalet narkotikarelaterade dödsfall minskade i Sverige med 10 procent under 2018. Totalt skedde 566 dödsfall jämfört med 626 dödsfall år 2017.

– Främst är det dödsfallen till följd av fentanylliknande substanser som har minskat kraftigt. Det är psykoaktiva substanser som tillhör gruppen opioider och som ofta säljs via nätet. Att färre dör tyder på att insatserna som gjorts för att begränsa tillgängligheten av dessa substanser gett effekt, säger utredaren Mimmi Eriksson Tinghög.

Av de narkotikarelaterade dödsfallen är ungefär 70 procent män. Överdoser är den vanligaste orsaken och opioider förekommer i 86 procent av dödsfallen. Naloxonläkemedel kan rädda liv vid överdoser av opioider. Under 2018 vidtogs flera åtgärder för att göra naloxon mer tillgängligt för personer i riskzonen för överdoser, samt för närstående och personal inom räddningstjänsten.

Folkhälsomyndighetens sammanfattning av den svenska narkotikasituationen visar vidare att:

  • Den narkotikatyp som flest personer använder är cannabis. I den nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor 2018" uppgav omkring 4 procent av befolkningen mellan 16 och 64 år att de använt cannabis under de senaste 12 månaderna.
  • Andelen skolelever som använt någon form av ny psykoaktiv substans fortsätter att minska. Under 2018 var det 0,8 procent i årskurs 9 och 1 procent i gymnasiets år 2 som uppgav att de någon gång använt dem. Vanligast var syntetiska cannabinoider.
  • Under 2018 reglerades 35 substanser som narkotika eller hälsofarlig vara. De fentanylliknande substanserna har fortsatt varit prioriterade i regleringsarbetet.
  • Omkring 107 000 brott mot narkotikastrafflagen rapporterades under 2018, vilket är en ökning med 6 procent jämfört med 2017. Av de narkotikabrott som rapporterades gällde majoriteten eget bruk och innehav.
  • En stor del av det hälsofrämjande och narkotikaförebyggande arbetet i Sverige sker på lokal nivå i kommunerna, där insatserna oftast koordineras av lokala samordnare för frågor om alkohol, narkotika, dopning och tobak. År 2018 hade 78 procent av kommunerna lokala samordnare.

Rapporten: Den svenska narkotikasituationen 2019 (länk borttagen 2022-02-24)

Kategori: Nyhet