Idag saknas möjligheten för enskilda och för vården att få en bra, säker och samlad överblick över en persons vaccinationshistorik. Det har länge diskuterats hur man nationellt skulle kunna samla in och tillgängliggöra information om vilka vaccinationer en person har fått och samtidigt hantera frågor kring informationssäkerhet, integritet och juridik.

I nuläget dokumenteras de vaccinationer som den enskilde tar i journalsystemet hos den vårdgivare där vaccinationen ges och den enskilda får oftast hantera information i vaccinationskort på papper. Några regioner tillgängliggör vaccinationer via Journalen på 1177.se men den innehåller t ex inte TBE-vaccinationer eller vaccinationer man tar inför en resa hos privata vaccinationsföretag.

Regeringen har nu gett Folkhälsomyndigheten och E-hälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en förstudie om hur personer kan få samlad information om alla sina vaccinationer digitalt och lättillgängligt. Den ska vara klar den 15 juni 2020 och sker i samverkan med Sveriges kommuner och landsting, Inera och landets smittskyddsläkare. E-hälsomyndigheten ansvarar för att samordna arbetet.

– Uppdraget består bland annat i att utreda vilka behov och förutsättningar som finns för att enskilda ska få tillgång till sin vaccinationsinformation på ett lättillgängligt sätt. Myndigheterna ska redogöra för vilka alternativ som finns, hur de tekniska och rättsliga förutsättningarna ser ut, analysera integritetsfrågor och även beräkna kostnaderna och tidsåtgången för att genomföra de olika alternativen, säger utredaren Hanna Lobosco.

Individens möjlighet att få information om sina vaccinationer är fokus för uppdraget, men myndigheterna ska även redovisa hur informationen kan göras tillgänglig för viss hälso- och sjukvårdspersonal när det bedöms som lämpligt.

I Sverige finns sedan år 2013 ett nationellt vaccinregister. Det innehåller vaccinationer som getts inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet. Det är ett så kallat hälsodataregister som inte är tillgängligt för allmänheten utan främst är till för uppföljning av hur vaccinationsprogrammen fungerar. För personer som har vaccinerats tidigare än 2013, och för vaccinationer som inte omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet, finns de givna doserna bara registrerade i den enskildes olika journaler.

Kategori: Nyhet