Regeringen gav den 19 november Folkhälsomyndigheten möjlighet att meddela föreskrifter om att förbjuda besök på särskilda boenden för äldre om det behövs för att förhindra spridning av covid-19. Förbud kan gälla för ett län eller delar av ett län.

Verksamhetsansvarig får besluta om undantag från besöksförbudet för att
bryta en separation mellan makar, sambor eller registrerade partner eller om det annars finns särskilda omständigheter. Det samma gäller för personer under 18 år som besöker en förälder eller någon annan som han eller hon varaktigt bor eller tidigare bott tillsammans med.

Rutiner för införande av besöksförbud

Folkhälsomyndighetens föreskrift börjar gälla idag, torsdag. Samtidigt skapas en process för hur bedömning av behovet ska gå till. I den processen, som tillämpas från och med den 14:e december, är samverkan mellan lokala och regionala aktörer mycket viktig. Bland dessa kan nämnas kommuner, medicinskt ansvarig sjuksköterskor, vårdhygien, regioner och smittskyddsenheter.

Då besöksförbud innebär en omfattande inskränkning av individens rättighet att ta emot besök i sitt hem behöver detta ske på ett rättssäkert sätt.

De kommuner som meddelat att det finns ett akut behov av ett besöksförbud i kommunen har fått ett kortare besöksförbud från idag till och med den 12:e december.

Dessa beslutas inom ramen för en interimslösning. Därefter kommer besöksförbud bara att införas i enlighet med de nya rutinerna.

Stort inskränkning i individens rättigheter

Folkhälsomyndigheten anser att ett besöksförbud ska ses som en sista åtgärd, till exempel i situationer med svårkontrollerade utbrott av covid-19, hög samhällsspridning eller där övriga åtgärder inte bedöms vara tillräckliga.

Andra åtgärder än besöksförbud är betydligt viktigare för att undvika smittspridning av covid-19 på äldreboenden. Erfarenheter från covid-19-pandemin talar också för att besökare mycket sällan är källan till smittspridning av covid-19 på äldreboenden.

– Orsakerna till smittspridningen har varierat men klart är att arbetet med våra äldre på många håll kan förbättras ytterligare. Vi har sett att spridningen kan ha förvärrats av exempelvis hög personalomsättning och bristande följsamhet till basala hygienrutiner. Det är av största vikt att dessa utmaningar adresseras i första hand, säger generaldirektör Johan Carlson.

Hög uppmärksamhet på symtom hos personal och boende tillsammans med snabb testning och insättande av åtgärder för att begränsa vidare spridning är mycket viktiga verktyg i det fortsatta arbetet.

Läs mer

Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:78) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 (länk borttagen 2022-02-28)

Kategori: Nyhet