Regeringen gav den 19 november Folkhälsomyndigheten möjlighet att meddela föreskrifter om att förbjuda besök på särskilda boenden för äldre om det behövs för att förhindra spridning av covid-19.

Beslut om ny föreskrift fattades den 3 december. Samtidigt beviljades ett antal kommuner tillfälliga besöksförbud.

Ny rutin från och med den 14 december 2020

På fredagen beslutade Folkhälsomyndigheten om en ny rutin för hur kommuner och regioner ska gå tillväga i de fall de vill göra en hemställan till Folkhälsomyndigheten om att införa ett besöksförbud. Rutinen gäller från och med den 14 december. Hemställan bedöms av Folkhälsomyndigheten, som därefter beslutar om eventuellt införande. Besöksförbuden kommer att gälla i tre veckor.

Förlängning av tillfälliga besöksförbud

De kommuner som infört tillfälliga besöksförbud får möjlighet att förlänga dessa till och med den 22 december. Ytterligare elva kommuner har beviljats möjlighet till tillfälliga besöksförbud. Sammanlagt sker detta nu i 43 kommuner. Från och med den 21 december fattas beslut om eventuell förlängning i enlighet med den nya rutinen.

Samverkan som grund för beslut

Folkhälsomyndigheten anser att ett besöksförbud ska ses som en sista åtgärd. Andra åtgärder än besöksförbud är betydligt viktigare för att undvika smittspridning av covid-19 på äldreboenden.

Den nya rutinen är utformad för att säkerställa att samverkan sker mellan lokala och regionala aktörer och att en utvärdering av riskerna görs inför ett eventuellt beslut. Bland dessa kan nämnas kommuner, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, vårdhygien, regioner och smittskyddsenheter.

Läs mer

  • Möjlighet till lokala besöksförbud införs (regeringen.se)
  • Lokala tillfälliga besöksförbud på äldreboenden [Länk borttagen 2022-07-04]
  • Ändring i föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:78) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 [Länk borttagen 2022-02-28]
Kategori: Nyhet