I Sverige finns det skillnader i hälsa mellan landets olika delar och grupper i befolkningen. Hälsan förändras också över tid. Den nationella folkhälsoenkäten skickas regelbundet ut för att ge en bild av hur befolkningen mår.

Sedan undersökningen startade år 2004 visar enkätsvaren på flera tydliga trender:

  • överlag är hälsan god – mer än 70 procent av Sveriges befolkning upplever att de har en god allmän hälsa
  • självrapporterade psykiska besvär såsom ängslan, oro och ångest har ökat, särskilt bland yngre kvinnor
  • daglig rökning har minskat
  • genomgående uppger personer med förgymnasial utbildning oftare ohälsa än personer med eftergymnasial utbildning.

– Genom enkäten följer vi både hur folkhälsan utvecklas och olika faktorer som påverkar hälsan. Därför finns det frågor i enkäten som rör upplevd hälsa, rökning och fysisk aktivitet, men även ekonomiska förutsättningar och socialt sammanhang, säger generaldirektör Johan Carlson.

Den nationella folkhälsoenkäten ger möjlighet att upptäcka förändringar i befolkningens hälsa och förutsättningar för hälsa över tid. Syftet är bland annat att resultaten ska utgöra underlag för beslut om åtgärder som kan påverka folkhälsan och skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa på nationell, regional och lokal nivå.
– Sådant förebyggande arbete och insatser stärker både individen och hela samhällets utveckling, säger Johan Carlson.

De totalt cirka 120 000 personer som får enkäten har blivit slumpmässigt utvalda att delta. Runt 40 000 kommer från det så kallade nationella urvalet runt om i hela Sverige. Cirka 80 000 omfattas av ett så kallat tilläggsurval i fem av landets regioner: Gotland, Värmland, Västmanland, Västra Götaland och Östergötland.

Enkäten består av 58 frågor. Alla svar är betydelsefulla för att resultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt. Undersökningen görs i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten och de deltagande regionerna. Datainsamlingen sker med hjälp av Statistiska centralbyrån. Alla uppgifter är sekretesskyddade.

Datainsamlingen pågår från februari till i början av maj. Resultaten från undersökningen presenteras under hösten 2020 i form av tillgängliga data på Folkhälsomyndighetens webbplats. Resultaten används också i olika kunskapsunderlag som tas fram på Folkhälsomyndigheten och i de olika regionerna.

Läs mer

Läs information om undersökningen och om tidigare års undersökningar

Läs frågor och svar om undersökningen Hälsa på lika villkor

Kategori: Nyhet