Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett nytt kunskapsunderlag om cannabis som riktar sig till de som arbetar med ANDT-förebyggande arbete på lokal och regional nivå. Rapporten täcker flera aktuella områden som hur vanlig cannabisanvändningen är, hur utvecklingen ser ut, hälsomässiga och sociala effekter av cannabisbruk, förebyggande arbete och policyförändringar gällande cannabis i omvärlden.

Cannabisanvändning kan leda till hälsomässiga och sociala problem, och omfattningen av dem varierar för olika individer och befolkningsgrupper. De vanligaste indikatorerna för cannabisutveckling tyder på att cannabisbruket i Sverige har ökat under de senaste tio åren.

- Förändringarna är dock små för befolkningen som helhet och användningen är fortfarande låg jämfört med andra europeiska länder. Men det är viktigt att vi följer utvecklingen, säger enhetschef Joakim Strandberg.

Genom att förbättra människors livsvillkor och levnadsvanor går det att förebygga ohälsa kopplad till alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). För att bedriva ett effektivt hälsofrämjande och förebyggande arbete krävs kunskap om de lokala förutsättningarna. Man bör därför kartlägga och analysera hur cannabisanvändningen ser ut lokalt och regionalt, och undersöka möjliga orsaker och bidragande faktorer till situationen. För att lättare kunna arbeta långsiktigt och strukturerat finns en modell för hur man skapar ett effektivt förebyggande arbete.

- Folkhälsomyndigheten har tagit fram en snabbguide för hur ett effektivt förebyggande arbete kan ske på ett strukturerat sätt. Snabbguiden bygger på en europeisk modell för förebyggande arbete säger Joakim Strandberg.

Kunskapen i rapporten har sammanställts från publikationer av EU:s narkotikabyrå, EMCDDA, WHO och UNDOC samt de organisationer och nationella myndigheter som rapporterar eller på annat sätt bidrar till Folkhälsomyndighetens arbete eller som Folkhälsomyndigheten rapporterar till. För fördjupad kunskap om de olika delarna finns länkar till mer omfattande rapporter, statistikverktyg och webbsidor.

Lär mer

Kategori: Nyhet