Folkhälsomyndigheten har tagit initiativ till att samordna projekt som rör smittspridning av covid-19 inom äldreomsorgen.

– Genom att få överblick och samla ny kunskap kan vi också peka på åtgärder som kan bidra till att få ner smittspridning och i förlängningen antal dödsfall på särskilda boenden, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Flera förebyggande åtgärder kan användas för att minska risken för spridning av covid-19 på särskilda boenden inom äldreomsorgen. Till exempel kan verksamhetsansvariga se till att:

  • personal stannar hemma vid minsta symtom.
  • personalen organiseras så att varje arbetstagare arbetar med ett begränsat antal brukare.
  • basala hygienrutiner kan följas. Detta innefattar både kunskap och material.

Det är verksamheterna och deras huvudmän som har ansvar för kvaliteten på omsorgen och för att personalen har rätt kunskap och en god arbetsmiljö. Basala hygienrutiner ska till exempel alltid finnas på plats och följas.

Folkhälsomyndighetens roll är att stötta med kunskap och expertis. Andra myndigheter bär också viktiga delar, som Socialstyrelsen som ansvarar för föreskrifter om basal hygien och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som ansvarar för tillsyn.

Personer över 70 år löper störst risk att drabbas av svår sjukdom i covid-19. Därför är det av största vikt att smittspridning inom äldreomsorgen förebyggs och stoppas.

Region Stockholm och Region Sörmland har genomfört enkätundersökningar bland de verksamhetsansvariga inom särskilda boenden i respektive region. Resultaten presenteras på Region Stockholms respektive Region Sörmlands webbplats.

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2015:10 Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg (socialstyrelsen.se)

Kategori: Nyhet