Vi får många frågor om skolbarn som varit i drabbade områden ska stanna hemma i fjorton dagar för säkerhets skull även om de inte har symptom.

Folkhälsomyndigheten bedömer att avstängning av friska skolbarn inte är en effektiv åtgärd. Det är osannolikt att friska barn skulle orsaka smittspridning. Inget av de utbrott som vi hittills sett av coronavirus har koppling till skolor eller barn.

Hittills i utbrottet har väldigt få barn rapporterats insjuknade. Omkring hälften av alla svenska skolbarn har dessutom återgått till skolarbetet efter ledighet sedan en eller två veckor utan att vi hittills har sett någon smittspridning i skolan. Det går aldrig att utesluta till hundra procent att ett friskt skolbarn skulle kunna sprida smitta, men risken under dessa förutsättningar är mycket liten.

Inga säkra vetenskapliga belägg

Det finns heller inte säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängningar av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället även om skolbarn var smittade.

WHO:s expertteam som nyligen besökt Kina för att öka förståelsen och kunskapen om covid-19 och barn har nyligen sammanställt en rapport. WHO skriver i sin rapport (Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) att barn under 18 år utgör en mycket liten del av de rapporterat sjuka av covid-19 i Kina.

Vad detta beror på är inte klarlagt och det är därför angeläget att fortsatt studera barn men möjliga förklaringar som lyfts fram av WHO är att barn kan vara mindre mottagliga för infektionen eller att de får en mildare infektion och därför inte konstaterats som sjuka i statistiken.

WHO skriver också särskilt att de under sina intervjuer i Kina inte identifierat ett enda fall där barn smittat vuxna. Det betyder inte att barn inte kan smitta andra och det finns även enstaka fallrapporter som visar detta. Det finns dock i dagsläget inget som pekar på att barn och skolor på samma sätt som vid influensaepidemier är drivande för spridningen av covid-19.

Länk till WHO på Facebook:

https://www.facebook.com/who/videos/670108777137040/?vh=e&d=n

Länk till rapporten från WHO:

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf

Huvudmannen har ansvaret

Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala skolor och styrelsen för fristående skolor, som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för skolorna. De fattar beslut i frågor kopplade till arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret och Folkhälsomyndighetens bedömning kan därför tjäna som underlag för sådana beslut.

Läs information till skolor och förskolor

Kontakta 1177

Efter vistelse i område med pågående smittspridning i samhället av covid-19 är det för barn så som för vuxna, viktigt att vara uppmärksam på tidiga symptom på eventuell infektion och om sådana uppstår hålla sig hemma och ta kontakt med 1177.

De individer som hittas i smittspårning eller liknande kommer däremot att få förhållningsregler om självkarantän för att minska risken för smittspridning.

Frågor och svar om nytt coronavirus

Kategori: Nyhet