Rekommendationerna ersätter tidigare rekommendationer för handläggning av misstänkta eller bekräftade fall av covid-19. De kompletterar gällande föreskrifter och ger ett underlag för lokalt utarbetade riktlinjer. Syftet med ändringarna är att personal i vård och omsorg ska skyddas mot smitta på bästa sätt utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Skyddsåtgärder ska anpassas till situation

Varje verksamhet ska bedöma risken i den aktuella vårdsituationen, vilket görs av arbetsgivaren i samråd med personalen. Lokal utbildning och dialog är av största vikt. De uppdaterade rekommendationerna är generella och ska vara ett stöd för den riskvärdering som måste göras på varje arbetsplats.

Uppdatering utifrån aktuell kunskap

Den erfarenhet som nu finns för covid-19 visar att det är viktigt med de rutiner som sedan länge finns för att förhindra spridning genom dropp- och kontaktsmitta inom hälso- och sjukvård och omsorg. Särskild försiktighet krävs när patienten hostar, nyser eller kräks, och vid moment som exempelvis intubering av svårt sjuka patienter inom intensivvården.

Fakta: Smittvägar, smittsamhet och smittrisker

Covid-19 smittar från person till person genom dropp- och kontaktsmitta, det vill säga via droppar och sekret från luftvägarna som sprids när någon hostar eller nyser, samt vid nära kontakt mellan personer. Risken för dropp- och kontaktsmitta minimeras genom basala hygienrutiner, korrekt använd skyddsutrustning och adekvata städrutiner.

Kategori: Nyhet