Sexuell och reproduktiv hälsa är en grundläggande del av den allmänna hälsan och välbefinnandet under människans hela liv, både fysiskt, psykiskt och socialt.

Sexuella och reproduktiva rättigheter är i sin tur grundläggande för en god sexuell hälsa, och arbetet med frågorna är en självklar del av folkhälsoarbetet.

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en nationell strategi med det övergripande målet en god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen. Det övergripande målet är nedbrutet i fyra långsiktiga delmål.

Utgångspunkten för hela SRHR-arbetet ska vara en positiv och ansvarsfull sexualsyn där samtycke, som grundar sig i frivillighet, ömsesidighet, egenmakt och respekt, ingår.

En stor undersökning som Folkhälsomyndigheten genomförde 2017 ligger delvis till grund för den kunskap som finns i dag på området. Undersökningen visade sammantaget att den sexuella och reproduktiva hälsan i Sverige var relativt god, men ojämnt fördelad. Det fanns skillnader i sexuell och reproduktiv hälsa mellan grupper utifrån kön, ålder, socioekonomiska förutsättningar och sexuell identitet.

Fyra delmål:

Sexualitet och sexuell hälsa

Alla har frihet att avgöra om, när och hur de vill vara sexuellt aktiva, välja sina sexualpartner i jämlikhet och samtycke, ha njutbara sexuella upplevelser, utan risk för sexuellt överförda infektioner och oönskade graviditeter.

Reproduktion och reproduktiv hälsa

Alla har rätt till en god reproduktiv hälsa och kan välja om, när, hur många och på vilket sätt de önskar få barn samt har rätt till en trygg och säker vård vid graviditet, förlossning och abort.

Egenmakt, integritet och identitet med koppling till hälsa

Alla respekteras och stärks i sin egenmakt, i sin kroppsliga integritet och i sitt privatliv samt i sin sexuella identitet och könsidentitet, utan begränsningar och stigmatisering. Alla har rätt till frihet från diskriminering, inklusive trakasserier och sexuella trakasserier, samt våld eller förtryck.

Jämlika och jämställda relationer med koppling till hälsa

Alla har rätt att fritt välja om, när och med vem eller vilka de vill ha en relation eller leva tillsammans med i jämlikhet. Alla har också rätt att fritt välja om, när och med vem äktenskap ingås eller upplöses.

Läs mer

Nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Faktablad som sammanfattar strategin: En god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen

Kategori: Nyhet