Publikationen Europeisk narkotikarapport 2020: Trender och utveckling beskriver narkotikamarknaden, narkotikaanvändningen och de narkotikarelaterade skadorna i Europa. Rapporten bygger på statistik från år 2018, men beskriver även den påverkan som covid-19-pandemin har haft på narkotikaområdet under början av 2020. Bakom rapporten står EU:s narkotikabyrå, EMCDDA.

Stora beslag av kokain och heroin

Av rapporten framgår att kokain har fått en allt större roll i Europas narkotikaproblematik. Under 2018 nådde den beslagtagna mängden kokain de högsta nivåer som hittills registrerats inom EU. Kokainets renhet och därmed styrka har också ökat, och fler personer inleder behandling för kokainberoende. Även den beslagtagna mängden heroin i EU har nästan dubblerats till 9,7 ton och oro lyfts för att heroinanvändningen ska öka eftersom substansen är förknippad med stora hälsomässiga och sociala problem.

Överlag följer den svenska situationen det europeiska mönstret vad gäller användning, distribution och narkotikabeslag. Enligt den europeiska rapporten låg Sverige högst under 2018 vad gäller narkotikarelaterade dödsfall, och den nationella statistiken har tidigare redovisats i Den svenska narkotikasituationen 2019. Samtidigt har dödligheten i Sverige minskat sedan dess, främst på grund av att färre personer avlider till följd av fentanylanaloger.

– Även om minskningen i Sverige har pågått ända sedan 2017, och jämförelser mellan länder bör göras med försiktighet, så är den höga narkotikadödligheten allvarlig. Vi behöver arbeta ännu mer med förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. Det handlar både om generella insatser och riktade åtgärder som tidiga insatser för barn och unga, säger Joakim Strandberg, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

EMCDDA:s rapport tar också upp de ökande hälsoriskerna med narkotika som blivit starkare, till exempel ecstasy och cannabis. Nya psykoaktiva substanser har blivit ett bestående problem i Europa, varje år upptäcks över 50 nya psykoaktiva substanser. Under 2019 upptäcktes åtta nya syntetiska opioider, varav sex inte var någon fentanylanalog, men som potentiellt utgör samma hot mot folkhälsan.

Covid-19 och narkotikasituationen i Europa

En del av rapporten belyser pandemins följder i Europa i början av 2020 beträffande användningsmönster, möjligheten att få vård och stöd och tillgången till narkotika. När olika länder stängdes ned till följd av pandemin blev det till exempel vanligare med försäljning av narkotika via digitala marknader och att erbjuda hemleverans. Tillsammans med pandemins ekonomiska inverkan på utsatta områden, så tror EMCDDA att detta kommer att öka de svårigheter som det stora utbudet av narkotika redan ger upphov till i Europa.

Läs mer

Rapporten: European Drug Report 2020

Kategori: Nyhet