Ny enkät från Folkhälsomyndigheten ute nu: Hur är det att leva med hiv i Sverige idag?

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Nu genomför Folkhälsomyndigheten en studie för att följa upp hälsan och livskvaliteten bland personer som lever med hiv i Sverige.

Den stora majoriteten av de cirka 8100 personer som lever med hiv i Sverige idag har välbehandlad hiv. Välbehandlad hiv överförs inte vid sex och förkortar heller inte livet. Välbehandlad hiv är en kronisk sjukdom. Hiv skiljer sig dock från många andra kroniska tillstånd eftersom hiv fortfarande omges av stigma och okunskap.

Rapporten Att leva med hiv från 2015 visar att den självskattade livskvaliteten hos personer som lever med hiv i Sverige generellt är hög. Samtidigt känner många oro över negativa attityder från omgivningen. Endast en fjärdedel av studiedeltagarna angav att de var så öppna med sin hivstatus som de önskade. Känslor av hopplöshet och att sexlivet har påverkats negativt av hivdiagnosen var också framträdande. Andra utmaningar handlade om oro i samband med nya relationer, ett bristande bemötande inom hälso- och sjukvården och en rädsla för att uppleva ensamhet eller oro inför ålderdomen.

Folkhälsomyndigheten inleder idag en enkätstudie som vänder sig till personer som lever med hiv. Enkäten handlar om livskvalitet och livsvillkor i gruppen.

– Syftet är att följa upp gruppen och resultaten från den förra enkäten utifrån det aktuella läget, men också att få kunskap som nu saknas om gruppen, exempelvis om våldsutsatthet. Med ett bra kunskapsunderlag kan vi ta fram förslag på insatser som på sikt kan förbättra förutsättningarna för personer som lever med hiv, säger Desireé Ljungcrantz, tillförordnad enhetschef för Enheten för sexuell hälsa och hivprevention och forskningsansvarig för enkätstudien.

Resultaten från enkäten väntas vara klara under nästa år.

Folkhälsomyndighetens arbete

Den nationella hivstrategin styr Folkhälsomyndighetens uppdrag inom hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Ett av strategins delmål är att stigma och diskriminering relaterad till hivinfektion minimeras, och att personer som lever med hiv kan berätta om sin infektion utan oro för att särbehandlas.

Läs mer