Tillsynsvägledningen är i första hand framtagen för tillsynsmyndigheterna, som i de flesta fall är de kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnderna. Den kan även användas av verksamhetsutövare och andra berörda.
Den nya tillsynsvägledningen ersätter tidigare Allmänna råd (FoHMFS 2014:12) om bassängbad och handboken ”Bassängbad: hälsorisker, regler och skötsel.”

De viktigaste förändringarna jämfört med tidigare tillsynsvägledning är nya och förändrade riktvärden samt tydligare rekommendationer om hygien och om rening och desinfektion av bassängvatten. I tillsynsvägledningen har även rekommendationer om provtagning av legionella lagts till.

Mer fokus på hygien

Hygien är ett område som utvecklats i den nya tillsynsvägledningen. Att badgästerna är rena när de kliver ner i bassängen är viktigt för att hålla en god vattenkvalitet. Det är därför viktigt att det finns tillräckligt med duschar med tillgång till tvål och schampo och att badgästerna duschar ordentligt före bad. God hygien hos de badande bidrar också till en friskare luft inne i simhallen.

Nytt riktvärde för trikloramin

Ett nytt riktvärde om max 0,2 mg trikloramin per kubikmeter inomhusluft har införts i de nya allmänna råden. När klor reagerar med kväveinnehållande föroreningar (som i stor utsträckning kommer från de badande själva) bildas biprodukter, bland annat trikloramin. Eftersom trikloramin är flyktigt och irriterande för ögon och luftvägar kan det orsaka negativa hälsoeffekter för människor som vistas i simhallen.

Tydligare om rening och desinfektion

För att vattnet i en bassäng ska bibehållas hygieniskt under en längre tid behöver det renas kontinuerligt. Om en bassäng helt saknar eller endast har enklare reningsanläggning innebär det större risk för sjukdomsalstrande mikroorganismer i bassängvattnet. I den nya tillsynsvägledningen finns tydligare rekommendationer om rening och desinfektion av bassängvatten.

Rekommendation om provtagning av legionella

I bubbelpooler och liknande varma bassänger där aerosoler bildas är risken att smittas av legionella högre än i andra bassänger. I den nya tillsynsvägledningen finns därför en rekommendation om att dessa bassänger ska provtas för legionella.

Läs mer:

Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2021:11) om bassängbad

Vägledning om bassängbad

Tillsynsvägledning bassängbad

Kategori: Nyhet