Fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungas fysiska och psykiska hälsa, och för folkhälsan på sikt. Under den pågående pandemin har betydelsen av att barn och ungdomar fortsätter vara fysiskt aktiva påtalats.

I Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät uppgav fler unga mellan 16 och 29 år under pandemin att de är stillasittande minst sju timmar per vaket dygn. I en webbpanelundersökning svarade 44 procent i åldrarna 16-29 år att deras fysiska aktivitet har minskat under pandemin.

Utmaningar för idrottsrörelsen

Idrottsrörelsens utmaningar att rekrytera och hålla kvar ungdomar i övre tonåren har blivit allt större under pandemin. Det finns en betydande risk för att en del ungdomar hoppar av och inte återvänder till idrotten.

– Folkhälsomyndigheten anser därför att det är viktigt att barn och unga kan återgå till idrotten så fort som läget tillåter. Detta under förutsättning att rekommendationerna om att hålla avstånd, stanna hemma när man är sjuk, ha god handhygien med mera följs. Vår samlade bedömning är att de positiva aspekterna av att öppna upp även för gymnasieungdomar överväger, säger generaldirektör Johan Carlson.

Skapar rutiner

Andra viktiga aspekter är att idrotten, förutom att bidra med pulshöjande aktivitet, även ger barn och unga rutiner och vanor som de kan bära med sig in i vuxenlivet. Idrottsaktiviteter kan också kompensera för en del av det ökande stillasittandet bland barn och unga, men all typ av rörelse är viktig.

Den beslutade förändringen träder i kraft den 6 februari. Konkret innebär den att Folkhälsomyndigheten uppdaterar sina Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Läs mer

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 [Länk borttagen 2021-11-01]

Kategori: Nyhet