Räddningstjänsten kan ha en central, samordnande roll i ett lokalt och regionalt arbete med suicidprevention. Det gäller inte bara vid akuta utryckningar utan också i det fortlöpande suicidförebyggande arbetet, innan suicidhändelser inträffar, och efteråt, i det krisstöd som ges till de drabbade och den egna personalen. Det visar resultaten av en studie om det suicidpreventiva arbetet i Jönköping.

Syftet med studien var att få ökad kunskap om hur ett brett arbete med suicidprevention kan bedrivas i praktiken. Rapporten kan också utgöra ett exempel för andra kommuner och regioner. Det studerade arbetssättet kallas för Jönköpingsmodellen, som forskarna har beskrivit bland annat genom att intervjua räddningstjänstpersonalen om deras erfarenheter och upplevelser av att arbeta enligt modellen.

– Personalen upplever flera fördelar med att arbeta enligt Jönköpingsmodellen. Bland annat innebär modellen en bred samverkan mellan olika aktörer som polis, hälso- och sjukvård, socialtjänst och ideell sektor, säger Eija Airaksinen, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Studien visar att Jönköpingsmodellen bygger på tre delar: en gemensam larmplan för blåljusorganisationerna, ett kommunalt handlingsprogram om trygghet och säkerhet och tvärprofessionella arbetsgrupper med fokus på suicidprevention och krisstöd.

Modellen i sin helhet tillämpas framförallt i Jönköpings kommun, medan enskilda delar, som den gemensamma larmplanen och krisstödet, används i hela Jönköpings län.

Suicidprevention som en del av det olycksförebyggande arbetet

Resultaten tyder på att arbete enligt Jönköpingsmodellen kan bidra till att stärka det lokala och regionala suicidpreventiva arbete på flera sätt. Bland annat innebär modellen att räddningstjänsten kan dra nytta av sin erfarenhet av att arbeta olycksförebyggande i sin roll som samordnare i det suicidpreventiva arbetet. I Jönköpings kommun ingår suicidprevention också som en del i det kommunala handlingsprogrammet för trygghet och säkerhet.

– Att suicidprevention ingår som en del i kommunens olycksförebyggande arbete gör att det suicidpreventiva arbetet blir synligt och involverar alla kommunens förvaltningar, säger Cristina Joy Torgé, en av forskarna från Hälsohögskolan vid Jönköping University.

Läs mer

Se film om suicidpreventivt arbete i Jönköpings län

Rapport: Suicidpreventivt arbete i Jönköpings län

Kategori: Nyhet