Personer över 70 år tillhör riskgruppen för allvarlig covid-19-infektion. Syftet med studien är att undersöka förekomsten av antikroppar i denna grupp och öka förståelsen kring riskfaktorer för covid-19. Därför har cirka 1 300 personer erbjudits ett antikroppstest. Samtliga är födda 1944 och hemmahörande i Göteborgs kommun samt har deltagit i H70-studierna – en befolkningsstudie av äldre i Göteborg.

I den nya studien tas blodprover vid ett tillfälle under vecka 9. Därefter analyseras proverna för att kartlägga förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 som är viruset som orsakar covid-19. Det är helt frivilligt att delta och alla som testar sig kommer att få ta del av sitt provsvar. Det är bara personer som har fått en inbjudan som kan delta i just denna provtagning.

Provtagningen genomförs i linje med gällande restriktioner och rekommendationer. Särskild hänsyn tas till att de inbjudna personerna tillhör en riskgrupp.

Deltagarna har även erbjudits att besvara en enkät med frågor som bland annat relaterar till hur levnadsvanorna har förändrats under pandemin och inställningen till vaccination mot covid-19.

Studien genomförs av Västra Götalandsregionen i samarbete med Folkhälsomyndigheten och H70-studierna vid Göteborgs universitet. Försvarsmakten bistår med etablering och drift av tillfälliga provtagningsstationer.

Resultaten från studien kommer att redovisas på AgeCaps, Folkhälsomyndighetens och Västra Götalandsregionens respektive webbplatser under våren.

Kategori: Nyhet