Bra deltagande i svenska HALT 2020 – trots pandemin

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Trots de stora utmaningar som pandemin inneburit för verksamheter inom vård och omsorg deltog 112 kommuner i den årliga mätningen av vårdrelaterade infektioner, antibiotika och riskfaktorer på särskilda boenden. Nu är rapporten om den så kallade HALT-mätningen klar.

Genom ett systematiskt kvalitetsarbete med fokus på smittförebyggande åtgärder, minskning av riskfaktorer och optimal användning av antibiotika kan vård- och omsorgsverksamheter minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner, VRI. Eftersom VRI är en av de vanligaste vårdskadorna är detta också ett viktigt patientsäkerhetsarbete.

̶ I ett sådant arbete är det viktigt med regelbundna mätningar i vård- och omsorgsverksamheter för att kunna prioritera och utvärdera förbättringar i verksamheterna. HALT är en sådan mätning, och vi är glada över att så många kommuner och enheter deltog trots den stora extra arbetsbörda som pandemin inneburit för dessa verksamheter, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Starkt samband mellan riskfaktorer och VRI

Resultatet från HALT-mätningen visar på ett starkt samband mellan riskfaktorer som till exempel urinvägskateter eller sår hos vårdtagaren och en vårdrelaterad infektion. Sambandet gäller även för antibiotikabehandling.

Dagen då mätningen genomfördes hade 1,5 procent av vårdtagarna en vårdrelaterad infektion och 2,8 procent behandlades med antibiotika. Dessa resultat är på samma nivå som tidigare HALT-mätningar. I denna mätning syns ingen ökning av luftvägsinfektioner, och det skulle kunna bero på att enheter med covid-19-fall har deltagit i undersökningen i lägre utsträckning jämfört med enheter utan covid-19-fall på enheten.

Att pandemin inte tycks påverka resultatet skiljer sig från andra rapporter under pandemiåret, där både infektioner och antibiotikaanvändning har minskat i flertalet fall.

̶ En förklaring kan vara att de vanligaste infektionerna i mätningen – urinvägsinfektioner och hud- och mjukdelsinfektioner – inte nämnvärt påverkas av åtgärderna som satts in mot pandemin, säger Hanna Billström, tillförordnad enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

I mätningen, som genomfördes senhösten 2020, deltog 112 kommuner och
1 004 enheter med totalt 11 339 vårdtagare.

HALT står för ”Healthcare-associated infections and antimicrobial use in long-term care facilities” och är en mätning och metod som används i hela Europa.

Läs mer

Infektioner och antibiotika på särskilt boende