Välbehandlad hiv ökar inte risken för allvarlig covid-19

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

För personer som lever med en välbehandlad hivinfektion ökar inte risken för allvarlig covid-19. Det visar en ny litteraturöversikt om covid-19 och hiv från Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har gjort en litteraturöversikt med publicerad internationell forskning om covid-19 och hiv i länder jämförbara med Sverige. Rapporten visar att personer som lever med en välbehandlad hivinfektion inte har någon förhöjd risk att drabbas av allvarlig covid-19.

I Sverige lever drygt 8 100 personer med en känd hivdiagnos där cirka 96 procent har en välbehandlad hivinfektion. Dessa personer har en jämförbar risk att drabbas av allvarlig covid-19 som för hivnegativa personer.

– Forskning från andra länder ger en fingervisning om läget även i Sverige. Vår rapport visar att riskfaktorerna för allvarlig covid-19 är vanligare i gruppen med låga så kallade CD4-tal som visar på immunsystemets status. Därför är en tidig diagnos viktig, säger Desireé Ljungcrantz, tillförordnad enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Rapporten visar också att i den heterogena gruppen av personer som lever med hiv finns det även andra inslag som kan öka risken för allvarlig covid-19, bland annat ojämlika förutsättningar och livsvillkor. Till dessa hör socioekonomiska faktorer som till exempel arbetssituation och födelseland samt att individen har två eller flera sjukdomsdiagnoser samtidigt.

När det gäller sociala och psykiska konsekvenser av pandemin visar rapporten även på en högre grad av depression och nedstämdhet för personer som lever med hiv. Här har Folkhälsomyndigheten sett signaler från civilsamhället om ett ökat behov av socialt stöd och sociala sammanhang i covid-19-pandemin för personer som lever med hiv, men kopplingen till själva hivinfektionen är inte tydlig i rapporten.

Om studien

Rapporten är baserad på en snabb kartläggande litteraturöversikt av 34 internationella studier, publicerade fram till 31 december 2020, som har använt främst kvantitativa forskningsmetoder.

I rapporten redovisas kunskapsläget om hiv och covid-19 vad gäller sjuklighet, dödlighet och pandemins psykosociala utfall bland personer som lever med hiv.

Om välbehandlad hiv

Hiv är en kronisk sjukdom. Välbehandlad hiv betyder att virusnivåerna är omätbara och inte överförs vid sexuella kontakter.

Om Folkhälsomyndighetens arbete med hiv

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att följa målgruppen personer som lever med hiv, med utgångspunkt i den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Detta görs genom kunskapsframtagning, samordning och uppföljning. Det görs även genom statsbidrag för hiv/sti-arbete bland civilsamhällets organisationer.

Läs mer