Rapporten Narkotikaanvändningen och dess negativa konsekvenser i Sverige visar att det finns ett samband mellan narkotikaanvändning och en sämre självskattad hälsa hos både personer som använder narkotika och hos deras närstående. Särskilt dåligt mår personer som använder narkotika ofta.

̶ Vi ser att användning av narkotika och särskilt narkotikaklassade läkemedel är relaterad till en sämre självskattad hälsa och att även personer som har någon i sitt liv som använder narkotika eller narkotikaklassade läkemedel uppger en sämre hälsa än befolkningen i övrigt, säger utredare Anna Svensson.

Det är vanligare att använda narkotika bland personer med lägre utbildning, lägre inkomst och bland de som står utanför arbetsmarknaden. Personer med lägre socioekonomisk position som använder narkotika, använder också narkotika mer frekvent, alltså oftare.

Rapporten visar att en sämre självskattad hälsa är vanligast hos de som uppger användning av icke-förskrivna narkotikaklassade läkemedel, jämfört med användning av cannabis respektive övriga narkotikaklassade substanser (kokain, ecstasy, amfetamin, heroin, opium, hallucinogener). Särskilt dåligt mår personer som använder narkotika ofta – oavsett vilken typ av narkotika som används.

Även personer som har en närstående som använder narkotika eller icke-förskrivna narkotikaklassade läkemedel uppger en sämre hälsa än befolkningen i övrigt. Även här var sambandet starkare för narkotikaklassade läkemedel än för andra typer av narkotika.

Folkhälsomyndigheten har i tidigare rapporter visat att det finns betydande skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen kopplat till användning av alkohol, narkotika, dopning och tobak. Bruket av narkotika har ökat i vissa grupper och den narkotikarelaterade dödligheten är fortsatt hög.

̶ Vår rapport visar att det är viktigt med ett långsiktigt, hälsofrämjande och förebyggande arbete där vi når olika grupper i befolkningen för att hantera narkotikaproblematiken utifrån ett folkhälsoperspektiv, säger Joakim Strandberg, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Narkotikaanvändningen och dess negativa konsekvenser i Sverige

Kategori: Nyhet