Ny vägledning om smittspårning av objektburen smitta

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten publicerar nu en ny vägledning till kommunerna som ska fungera som ett stöd i deras arbete med att spåra och undanröja objektburen smitta.

Med objektburen smitta menas sjukdomar som sprids via objekt eller sällskapsdjur och människa. Kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder har enligt 9 kap. 14–15 §§ miljöbalken ansvar för att både förebygga objektburen smitta och, om det finns misstanke om allvarlig smittsam sjukdom, vidta åtgärder för att spåra smittan och undanröja risken för smittspridning.

Vägledningen tydliggör kommunernas och andra aktörers ansvar och roller vid objektburen smitta, och beskriver vilken beredskap kommunerna bör ha. De olika momenten i en smittspårning beskrivs också – både generellt och med hjälp av exempel.

Den nya vägledningen ersätter de delar som rör smittspårning och undanröjande av objektburen smitta i Socialstyrelsens handbok Hygien, smittskydd och miljöbalken - Objektburen smitta.

Läs mer