En vanlig anledning till antibiotikabehandling på sjukhus är patienter med svår urinvägsinfektion. All användning av antibiotika driver på utvecklingen av resistenta bakterier. Därför är det viktigt att välja antibiotika som påverkar tarmens bakterieflora (mikrobiota) så lite som möjligt. Antibiotika med smalt spektrum påverkar färre sorters bakterier än antibiotika med brett spektrum.

Utvecklingen av nya antibiotika går långsamt. Folkhälsomyndigheten fick därför i uppdrag av regeringen att försöka hitta nya sätt att använda de antibiotika som finns idag. I samarbete med forskare vid Linköpings universitet och inom sjukvården gjordes en studie för att undersöka om temocillin leder till mindre resistens i tarmens mikrobiota hos patienter som fått behandlingen mot svår urinvägsinfektion. I studien undersöktes även om säkerhet och effekt av temocillin var likvärdigt med cefotaxim, som vanligen används.

Temocillin är ett antibiotikum som tillhör gruppen penicilliner och som har använts i några europeiska länder sen 1980-talet. I Sverige kan det idag endast förskrivas på licens.

I studien, som pågick mellan 2016 och 2019, deltog 152 sjukhusvårdade patienter med urinvägsinfektion från tolv svenska sjukhus. Patienterna fördelades slumpvis till att få antingen temocillin eller cefotaxim direkt i blodet i minst tre dagar. Därefter kunde läkarna välja att ge antibiotika i tablettform. Behandlingen med antibiotika pågick i 7 till 14 dagar, beroende på när patienterna blev friska. Patienterna lämnade avföringsprov vid tre tillfällen: före studiestart, efter sista dos studieläkemedel och en vecka efter avslutad antibiotikabehandling. Proven analyserades på mikrobiologiskt laboratorium för att se hur bakterierna i tarmen påverkats.

Studien visade att behandling med temocillin ledde till färre antibiotikaresistenta bakterier i tarmen jämfört med cefotaxim. Det var inte någon skillnad mellan de två behandlingsgrupperna i hur många som blev friska (effekt) eller hur många som fick biverkningar (säkerhet).

– Studien bidrar med ökad kunskap som kan leda till minskade problem med resistenta bakterier på sjukhus, säger Charlotta Edlund, professor i mikrobiologi och sakkunnig utredare på Folkhälsomyndigheten.

Resultatet presenterades den 9 juli 2021 på den europeiska konferensen ECCMID och studien är nu publicerad i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Infectious Diseases.

Läs mer

Artikeln i The Lancet Infectious Diseases: ”The clinical and microbiological efficacy of temocillin versus cefotaxime in adults with febrile urinary tract infection, and its effects on the intestinal microbiota: a randomised multicentre clinical trial in Sweden”

Kategori: Nyhet