Depression är en av de största riskfaktorerna för suicid och suicidförsök inte minst bland äldre, där män över 85 år och personer med psykisk eller svår somatisk sjukdom har störst risk att drabbas. Folkhälsomyndigheten har nu i ett faktablad sammanfattat viktiga delar av effektiva förebyggande insatser när det gäller äldres utsatthet. Materialet är hämtat från två nyligen publicerade översikter om suicidalitet bland äldre personer.

Screening och behandling av psykisk ohälsa, framför allt depression, men även utbildning av närstående och utbildning för den person som är drabbad, är några av de viktiga punkterna.

– För att minska äldres suicidalitet är det väsentligt att kunna identifiera riskfaktorer men även att ta fram effektiva konkreta insatser. Det handlar både om förebyggande insatser men också om det mer akuta skedet. Det behövs också en förbättrad samordning och samverkan på alla nivåer i samhället, säger Eija Airaksinen, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Författarna till översikterna om suicidalitet bland äldre personer, betonar också vikten av att det förebyggande arbetet bland äldre bör baseras på strategier för att både minska riskfaktorerna och stärka stödet och skyddet mot suicid.

– I morgon genomförs den Suicidpreventiva dagen där vi har fokus på samordning, samverkan och samarbete. Vi vet att kunskaper och erfarenheter finns ute i kommuner och regioner och hos ideella organisationer där alla verkar redo för ett ökat samarbete, säger Eija Airaksinen.

Läs mer

Kategori: Nyhet