Pandemin fortsatte att påverka andra smittsamma sjukdomar under 2021

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Antalet fall i Sverige av flera smittsamma sjukdomar fortsatte att ligga på låga nivåer under 2021. Covid-19-pandemins påverkan på dessa sjukdomar var dock inte lika tydlig som under 2020. Det framgår av en ny sammanfattning om de anmälningspliktiga smittsamma sjukdomarna för 2021.

Under 2021 rapporterades färre fall av de anmälningspliktiga smittsamma sjukdomarna än före pandemin, men skillnaden var inte lika stor som den var 2020. I en sammanfattning av epidemiologisk årsrapport för 2021 framgår bland annat att livsmedelsburna sjukdomar, som till exempel campylobacter och salmonella, ökade något jämfört med 2020 men antalet fall var fortfarande färre än före pandemin. Under vintersäsongen 2021-2022 sågs dock en tidig och omfattande spridning av influensa och RS-virus, till skillnad från säsongen 2020-2021 som kännetecknades av genomgående mycket låga nivåer.

̶ Det finns sannolikt en effekt av smittskyddsåtgärderna mot covid-19 och förändrade beteenden men sambanden är komplexa. Vi kommer att se en ökning av de smittsamma sjukdomarna när människor träffas mer och allt fler reser utomlands, säger statsepidemiolog Anders Lindblom.

Rapporten visar också att den minskning av den fästingburna sjukdomen TBE som sågs 2020 följdes av en kraftig ökning 2021, och bekräftar den ökande trend som observerats de senaste åren.

För de sexuellt överförbara och blodburna infektionerna var utvecklingen blandad där exempelvis hepatit C ökade medan klamydia minskade under 2021 jämfört med 2020.

Antalet fall av infektioner orsakade av de antibiotikaresistenta bakterierna ESBL och MRSA minskade jämfört med 2020. För invasiva grupp A-streptokocker sågs en halvering 2021 jämfört med 2020 och antalet fall har därmed minskat med 80 procent jämfört med året innan pandemin.

Detaljerade årsrapporter om varje sjukdom publiceras löpande under våren.

Fakta

Folkhälsomyndighetens övervakning av smittsamma sjukdomar:

  • Folkhälsomyndigheten följer förekomsten av olika smittsamma sjukdomar för att tidigt kunna identifiera förändringar och tillsammans med regionernas smittskyddsenheter och andra ansvariga myndigheter vidta åtgärder. Folkhälsomyndigheten analyserar även hur sjukdomarna utvecklas på längre sikt och hur olika grupper drabbas samt följer upp de allmänna vaccinationsprogrammen.
  • Detaljerade årsrapporter om varje sjukdom publiceras löpande under våren på myndighetens webbplats.

Läs mer