De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom jämfört med andra varianter har minskat belastningen på samhället. Även om pandemin inte är över är det därför möjligt att avveckla de flesta åtgärder mot covid-19 onsdagen den 9 februari. Folkhälsomyndigheten hemställer till regeringen om att covid-19 ska upphöra att vara en allmän- och samhällsfarlig sjukdom.

Smittspridningen av omikron är fortfarande omfattande och sjukligheten i samhället hög. Men genom den höga vaccinationstäckningen i befolkningen finns nu ett gott skydd mot allvarlig covid-19 sjukdom hos de allra flesta. Den senaste tiden har det också blivit tydligt att omikron ger färre fall av allvarlig sjukdom jämfört med tidigare varianter. I jämförelse med tidigare smittvågor behöver färre intensivvård trots ett betydligt högre antal fall av smitta. Samma gäller för slutenvården. Ett stort antal patienter vårdas för covid-19 men jämfört med tidigare är andelen lägre, trots en omfattande smittspridning.

– Åtgärderna mot smittspridningen ska vara proportionerliga och inte mer inskränkande än nödvändigt. Smittan kommer fortsätta att spridas men får tack vare vaccinationerna inte längre lika allvarliga konsekvenser för samhället som tidigare. Folkhälsomyndigheten hemställer därför till regeringen om att häva klassificeringen av covid-19 som samhälls- och allmänfarlig sjukdom. Individen har fortsatt ett stort ansvar att inte föra smittan vidare genom att stanna hemma när man är sjuk med symtom på covid-19 och att vaccinera sig, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Återgången till arbetsplatserna bör ske successivt för de som arbetat hemifrån för att motverka omfattande smittspridning och samtidig sjuklighet i dessa grupper. Hur den successiva återgången bäst sker är upp till arbetsgivaren att bestämma utifrån den specifika arbetsplatsens förutsättningar.

Viktigt skydda grupper med högre risk

Antalet fall inom äldreomsorgen är omfattande och fler än tidigare under pandemin. Även där har man i regel ett mycket bra skydd av vaccinet. Även milda symtom kan dock ge allvarliga konsekvenser för individer i denna grupp. Riskerna ökar också i takt med stigande ålder.

För att skydda de mest sårbara är det fortsatt viktigt med riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvård och äldreomsorgen.

Vaccinationerna avgörande för den fortsatta hanteringen av pandemin

Vaccination mot covid-19 ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död. Vaccinerna minskar riskerna för att smittas och att smitta andra. För att upprätthålla vaccinskyddet behöver påfyllnadsdos tas enligt de tidsintervall som rekommenderas för olika grupper. De ovaccinerade som löper störst risk för allvarlig sjukdom är de som tillhör en medicinsk riskgrupp. Risk för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder. För de i riskgrupp och äldre är det också särskilt angeläget med påfyllnadsdos när det rekommenderas.

Tillsammans med regioner, kommuner, myndigheter, civilsamhället och andra aktörer blir det en av Folkhälsomyndighetens viktigaste uppgifter att framöver fortsatt arbeta för en hög och jämn vaccinationstäckning i hela befolkningen.

– Pandemin har visat att ett robust och motståndskraftigt samhälle endast kan byggas på en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Så länge grupper i samhället med väsentlig risk för svår sjukdom och död inte nåtts eller tagit emot erbjudandet om vaccination så är samhället sårbart, säger Karin Tegmark Wisell.

Myndighetsrekommendationer från den 9 februari

 • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

Detta gäller inom vård- och äldreomsorg från den 9 februari

Från den 9 februari rekommenderas regionerna att fokusera testning och smittspårning till att skydda sköra grupper inom hälso- och sjukvården och omsorgen:

 • Hälso- och sjukvårds- och äldreomsorgspersonal, patienter och omsorgstagare ska testas vid symtom på covid-19.
 • Den som testas positivt för covid-19 ska stanna hemma/undvika nära kontakt med andra i minst 5 dagar varav 2 dygn utan feber och med klar förbättring. Rekommendationen kompletterar rekommendationen om stanna hemma och undvika nära kontakt med andra vid sjukdom.
 • Fortsatt arbete med riskreducerande åtgärder efter riskbedömning.

Hemställningar

 • Folkhälsomyndigheten hemställer 3 februari till regeringen om att omklassificera covid-19 från allmän- och samhällsfarlig sjukdom till anmälningspliktig. Kräver beslut av riksdagen och regeringen.
 • Folkhälsomyndigheten hemställer 3 februari till regeringen om att från den 9 februari häva deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, mässor och privata sammankomster. Kräver beslut av regeringen för att hävas.

Socialdepartementet: Hemställan om att sjukdomen covid-19 inte längre ska vara en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom, att det ska vara en anmälningspliktig sjukdom och att deltagarbegränsningarna i begränsningsförordningen tas bort (PDF, 366 kB)

Exempel på regleringar som upphör den 9 februari

Folkhälsomyndigheten har beslutat att upphäva alla föreskrifter under Lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och Tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. De innefattar bland annat att deltagarbegränsningar, krav på avstånd mellan sällskap, vaccinationsbevis samt att serveringsställen ska stänga kl. 23 upphör att gälla från och med den 9 februari.

Allmänna råd och rekommendationer som upphör den 9 februari

 • Rådet till kollektivtrafik om att behålla turtäthet.
 • Rådet om munskydd vid trängsel i kollektivtrafik.
 • Rådet till alla enskilda som har möjlighet att arbeta hemma.
 • Råden till arbetsgivare.
 • Rådet till föreningar för kultur, idrott och fritid att avstå från att arrangera cuper och läger inomhus upphör.
 • Rekommendationen om delvis distansundervisning vid utbildning av vuxna.

Ändrad provtagningsindikation från den 9 februari

 • Ny provtagningsindikation fokuserar testning på personal och patienter inom hälso- och sjukvård och omsorg, men utelämnar den breda allmänheten.