Försäljningen av antibiotika ökade under sista kvartalet 2021

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Under sista kvartalet förra året ökade försäljninge­­n av antibiotika på recept med 14,7 procent jämfört med samma period året innan. Ökningen syns i alla åldersgrupper, men framförallt hos barn upp till sex år.

Den totala försäljningen av antibiotika på recept minskade kraftigt under 2020 och minskningen fortsatte under första kvartalet 2021. Under andra kvartalet förra året började försäljningen öka, och ökningen fortsatte under kvartal tre och fyra jämfört med motsvarande perioder 2020. Utslaget på hela 2021 minskade dock försäljningen med tre procent mot året före. År 2020 var minskningen 17 procent jämfört med 2019.

Försäljningen av antibiotika i åldrarna 0-6 år och 80+ ökade med 4,9 procent respektive 1,5 procent under 2021 jämfört med 2020. Under sista kvartalet 2021 ökade försäljningen i samtliga åldersgrupper. Försäljningen av luftvägsantibiotika minskade med 4,9 procent under 2021 jämfört med föregående år, men ökade 39,5 procent under fjärde kvartalet 2021 jämfört med motsvarande period 2020. Sammantaget ökade försäljningen av antibiotika på recept med 14,7 procent under fjärde kvartalet 2021 jämfört med samma period 2020.

– Att antibiotikaförsäljningen gått upp sedan andra kvartalet förra året jämfört med 2020 är väntat. Det kan troligen dels förklaras av en större rörlighet i samhället och därmed mer spridning av flera typer av smittor jämfört med då, samt förändrade vårdmönster, det vill säga hur och när svenskarna sökt sig till läkare med symtom på infektion. Sverige har fortfarande en låg användning av antibiotika i förhållande till de flesta andra länder, trots den större ökningen i kvartal fyra, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

– Antibiotikaresistensutvecklingen är enligt WHO ett av vår tids största hot mot global hälsa och livsmedelssäkerhet. All antibiotikaanvändning driver utvecklingen och det är därför viktigt att antibiotika bara används när det verkligen gör nytta.

Folkhälsomyndigheten analyserar antibiotikaförsäljningen kontinuerligt och kommer till hösten att publicera årsrapporten Swedres-Svarm med analyser kring förra årets antibiotikaförsäljning och antibiotikaresistensutveckling inom både human- och veterinärmedicin.

Den röda linjen i grafen indikerar det nationella målet inom öppenvård på 250 recept per 1 000 invånare och år. Strama (Samverkan mot antibiotikaresistens) är ett nätverk som bedriver arbete mot antibiotikaresistens på både lokal och nationell nivå.

Bild. Antibiotika (J01 exkl. metenamin) försålt på recept, per region, alla åldrar. Recept/1 000 invånare och 12-månadersperiod.

Diagrammet visar att sammantaget minskade försäljningen av antibiotika på recept i 19 regioner under 2021, den var oförändrad i en region och ökade i en.

Läs mer

Kvartalsrapporter antibiotikastatistik