Pandemin har påverkat både antibiotikaförsäljningen och antibiotikaresistensen

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Precis som under 2020 har covid-19-pandemin inneburit att både antibiotikaförsäljningen och antalet fall av anmälningar av antibiotikaresistens var lägre än vanligt under 2021. Det visar en gemensam rapport från Folkhälsomyndigheten och SVA.

Folkhälsomyndigheten och Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, har redovisat antibiotikaförsäljning och resistens hos människor och djur i en samlad årsrapport sedan 2011. Den data som sammanställts i rapporten för år 2021 visar att covid-19-pandemin precis som under 2020 medförde att både antibiotikaförsäljning och anmälningar av antibiotikaresistenta bakterier hos människor, särskilt ESBL-producerande Enterobacteriaceae och MRSA, var lägre än vanligt. Minskningarna skedde dock i långsammare takt under 2021 jämfört med under 2020.

Covid-19-pandemin har haft en omfattande påverkan på samhället och sjukvården och även påverkat provtagningen för resistenta bakterier, antalet vårdtillfällen, antalet besök samt karaktären på besöken inom sjukvården i stort. Åtgärder mot smittspridningen av covid-19 har troligen även minskat spridningen av andra infektioner i samhället, som i sin tur lett till att färre personer behövt antibiotika. En stigande antibiotikaförsäljning under andra till fjärde kvartalet 2021 – särskilt till barn upp till sex års ålder – tyder på att det sker en gradvis tillbakagång till tidigare förskrivningsmönster, allteftersom samhället återgår till normalläge.

Antibiotikaresistens är ett globalt hälsohot

Det nationella 250-målet för antibiotikaförskrivning, det vill säga högst 250 uthämtade recept per 1 000 invånare och år, nåddes av 19 av 21 regioner under 2021. Men även om läget är gott i Sverige så fortsätter antibiotikaresistensen att öka globalt, och det är viktigt att det internationella arbetet mot antibiotikaresistens intensifieras.

– Precis som med covid-19-pandemin är antibiotikaresistens ett hälsohot av global karaktär, som kräver gemensamma kraftansträngningar. Därför är detta en prioriterad fråga för Sverige, och vi deltar på olika sätt med att stödja andra länder i implementeringen av den globala handlingsplanen mot antimikrobiell resistens, säger Andreas Sandgren, chef för enheten för zoonoser och antibiotikaresistens på Folkhälsomyndigheten.

– Vi måste även fortsätta att arbeta för en klok antibiotikaanvändning och förebyggande av smittspridning genom goda vårdhygieniska rutiner och vaccinationer, såväl i samhället som inom vård och omsorg, säger Andreas Sandgren.

Läs mer